Procedure nieuwe deelnemers

Bedankt voor uw interesse in het Beter Leven keurmerk.

Om Beter Leven producten te kunnen ontvangen, verwerken en af te leveren aan uw afnemers dienen uw bedrijf, uw leveranciers en afnemers door de Stichting Beter Leven keurmerk te zijn goedgekeurd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).

Aanmelden verschillende bedrijven:

 • Veehouderijbedrijven:
  Veehouderijbedrijven kunnen uitsluitend via een door de SBLk erkende ketenregisseur worden aangemeld. Vaak vervult de slachterij of het eierpakstation de rol van ketenregisseur.
 • Buitenlandse bedrijven/ Foreign or English companies:
  Omdat ons BLk aanmeld proces momenteel alleen beschikbaar is in het Nederlands kunnen buitenlandse bedrijven (Engelstalige bedrijven) via info@sblk.nl een aanmeldformulier aanvragen. In de toekomst zal het BLk aanmeld proces ook in het Engels worden aangeboden.

  For companies located outside The Netherlands please contact info@sblk.nl for an English application form. In the near future, we aim to have the application process available in both Dutch and English. 
 • Aanmelden overige bedrijven:
  Volg het onderstaande aanmeldproces

 

Registratieformulier

Om uw bedrijf als nieuwe deelnemer van het Beter Leven keurmerk te registreren vult u het registratieformulier in via deze link. Binnen een week na registratie ontvangt u een email, met een verzoek tot het registeren bij Office 365. Na registratie krijgt u toegang tot een bedrijfseigen BLk portaal, waarbinnen u uw aanvragen kunt registreren. Voor handleiding voor het BLk portaal en de eerste keer inloggen, klik hier of ga naar deelnemers en daarna naar BLk portaal.

Wanneer u inlogt op het SBLk portaal, kunt u via deze deelnemerspagina diverse aanvragen doen voor scopes (Diersoort en aantal sterren), leveranciers en afnemers, producten en communicatie uitingen.

Eerste scope aanvragen 

Om goedgekeurd te worden voor het Beter Leven keurmerk dient u een Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) aan te vragen via de knop: ”Scope (diersoort en aantal sterren) aanvragen (bedrijfstype)” in te dienen. Indien uw bedrijf meerdere BLk scopes wilt aanvragen, dient u deze stap te herhalen.

Na het aanvragen van een scope krijgt u binnen ongeveer 15 minuten een email met een aantal taken die u in uw portaal dient te voltooien. Deze taken kunt u uitvoeren via de verschillende knoppen onder “Mijn acties” in uw BLk portaal. Documenten kunt u uploaden via “Document uploaden “onder “Mijn taken”. Bij "Mijn gegevens" zijn de scopes, producten, communicatie-uitingen en andere bedrijfsinformatie zichtbaar.

Taken

Afhankelijk van het bedrijfstype (zie de BLk begrippenlijst voor een definitie van de verschillende bedrijfstypen) dienen er de volgende taken te worden uitgevoerd:

Alle aanvragen:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dit wordt uw contract. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met het Reglement Beter Leven keurmerk.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • In ieder geval 1 leverancier en 1 afnemer per Beter Leven scope toegevoegd via “Leverancier of afnemers toevoegen”.
 • In ieder geval 1 product per Beter Leven scope voorgelegd via “Product specificatie voorleggen”.

Ketenregisseur

 • Er is één verantwoordelijke binnen uw organisatie.
 • Er dient een werkinstructie/handboek met procedures ten behoeve van de Beter Leven ketenregie te worden geüpload in het BLk portaal. Voor goedkeuring is het van belang dat dit documenten is toegeschreven op het Beter Leven keurmerk. Dit protocol dient conform de bijbehorende criteria te worden opgesteld.
 • U dient een overzicht van alle primaire bedrijven die u wilt aanmelden door te geven.
 • Indien uw bedrijfstype intermediair ketenregisseur is (d.w.z. u hebt geen ander bedrijfstype voor het Beter Leven keurmerk zoals slachterij of pakstation), dan hoeft u geen producten, leveranciers en afnemers aan te melden

Slachterij:

 • Een ondertekende Verklaring verdoofd slachten (zie criteria en daarna onder slachterijen), waarmee de slachterij verklaart dat alle dieren (BLk en niet-BLk) die op de betreffende locatie worden geslacht voorafgaand aan de slacht (verbloeden) worden bedwelmd (verdoofd) geüpload in het BLk portaal.
 • Er dient een protocol voor de gekanaliseerde verwerking van Beter Leven te worden geüpload in het BLk portaal. Voor goedkeuring is het van belang dat dit documenten is toegeschreven op het Beter Leven keurmerk. Dit protocol dient conform de Beter Leven randvoorwaarden (Reglement Beter Leven keurmerk: 05. Randvoorwaarden protocol) en de bijbehorende criteria te worden opgesteld.
 • Slachtdagen. Er dient te worden aangegeven of er op vaste dagen van de week BLk dieren worden geslacht. En of er vaste dagen zijn waarop er helemaal niet (BLk en niet-BLk) wordt geslacht. Zo ja, welke dagen.

Pakstation:

 • Protocol voor het gescheiden verpakken van Beter Leven eieren conform de Beter Leven randvoorwaarden (Reglement Beter Leven keurmerk: 05. Randvoorwaarden protocol) en de bijbehorende criteria te worden geüpload in het BLk portaal.
 • Kopie van een geldige IKB Ei pakstation certificaat geüpload in het BLk portaal.
 • Indien er geen IKB EI pakstation certificaat is, moet er worden voldaan aan de criteria voor pakstations zonder IKB Ei certificaat. Wat betekent dat er maar 1 soort eieren op het pakstation mag worden verpakt.
 • Productiedagen. Er dient te worden aangegeven of er op vaste dagen van de week BLk eieren worden verpakt. En of er vaste dagen zijn waarop er helemaal geen eieren (BLk en niet-BLk) worden ingepakt. Zo ja, welke dagen.

Be-/verwerkend bedrijf:

 • Er dient een protocol voor de gekanaliseerde verwerking van Beter Leven te worden geüpload in het BLk portaal. Voor goedkeuring is het van belang dat dit documenten is toegeschreven op het Beter Leven keurmerk. Dit protocol dient conform de Beter Leven randvoorwaarden (Reglement Beter Leven keurmerk: 05. Randvoorwaarden protocol)en de bijbehorende criteria te worden opgesteld.
 • Indien het bedrijf geen rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong verwerkt, en daardoor geen EG-erkenningsnummers kan krijgen, dient er een kopie van een geldig certificaat van een GFSI-erkend kwaliteitssysteem (bijv. BRC, IFS FSCC 22000) of Dutch HACCP te worden geüpload in het BLk portaal.
 • Een overzicht van alle producten die als Beter Leven zullen worden afgezet (Excel) geüpload in het BLk portaal.
 • Voor elk samengesteld product (niet 100% Beter Leven) dient een volledige ingevulde productspecificatie (Zie Reglement Beter Leven keurmerk: 06. Format productspecificatie) te worden voorgelegd via “Product specificatie voorleggen”. Op basis hiervan kunnen wij beoordelen of het product voldoet aan de randvoorwaarden Beter Leven producten (zie het tweede tabblad van het format productspecificatie).
 • Productiedagen. Er dient te worden aangegeven of er op vaste dagen van de week BLk producten worden verwerkt. En of er vaste dagen zijn waarop er helemaal geen producten (BLk en niet-BLk) worden verwerkt. Zo ja, welke dagen.

Supermarkten en foodservice:

 • Een overzicht van alle filialen/locaties die het beter Leven keurmerk zullen gaan voeren wordt geüpload in het BLk portaal.
 • Indien er nog een bewerking op het product wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld slagers die verpakken), dient er een procedure voor de verwerking van Beter Leven producten te worden geüpload in het BLk portaal, conform de Beter Leven randvoorwaarden (Reglement Beter Leven keurmerk: 05. Randvoorwaarden protocol) en de bijbehorende criteria.
 • Een overzicht van alle producten die als Beter Leven zullen worden afgezet (Excel) geüpload in het BLk portaal.

Biologisch gecertificeerde bedrijven (slachterijen, verwerkers):

 • Kopie van een geldig biologisch certificaat voor het aangevraagde bedrijf en diersoort.
 • Een verklaring 'Verdoofd slachten' van de betrokken Biologische slachterijen.
 • Biologische bedrijven die BIO zijn gecertificeerd worden niet voor het Beter Leven keurmerk gecontroleerd. De BIO controle is voldoende. Indien het bedrijf uitsluitend biologische producten verwerkt/levert zullen voor uw bedrijf uitsluitend registratiekosten in rekening worden gebracht à € 81,-. Indien het bedrijf aanvullend onder een andere (niet BIO) BLk scope (diersoort en aantal sterren) wil gaan produceren, dient het bedrijf een nieuwe aanvraag in te dienen, dient er  aan de bijbehorende BLk criteria te worden voldaan en dienen er aanvullen jaarlijkse BLk controles plaats te vinden. 

Zodra u alle taken heeft afgerond dient u uw openstaande taak onder “Mijn taken” op afgerond te zetten. Daarna wordt uw aanvraag in de wachtrij voor beoordeling gezet.

Reglement BLk

Zie het BLk Reglement voor de alle documenten die van toepassing zijn op deelname aan het Beter Leven keurmerk. Waaronder de criteria waar verschillende bedrijfstypes aan moeten voldoen en de kosten die door SBLk in rekening worden gebracht zie deelnemersbijdrage. De kosten van de controle en certificering worden door de certificatie instelling apart in rekening gebracht.

Vervolg

De wachttijd voordat uw aanvraag in behandeling kan worden genomen is momenteel gemiddeld 2 maanden. Indien er meer informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen zal SBLk contact met u opnemen.

Nadat uw aanvraag akkoord is bevonden ontvangt u van ons een goedkeuringsbrief en een contract (door beide partijen ondertekende aanvraagformulier). Deze worden per post en per mail naar u verstuurd. Met de ontvangst van deze brief kunt u beginnen met de productie onder het Beter Leven keurmerk. De goedkeuring wordt afgegeven onder de voorwaarde dat uw bedrijf binnen 3 maanden na briefdatum is gecontroleerd en gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk.

Graag vernemen wij welke certificatie instelling uw voorkeur heeft: SGS, VERIN, ISACert of Producert.

Na goedkeuring ontvangt u per email het Beter Leven keurmerk dat uw bedrijf mag gebruiken. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het BLk reglement 07. Gebruikersprotocol en stijlhandboek.

Mocht u nog verdere vragen hebben dan vernemen wij deze graag. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen zie contactpagina.

 • Er is één verantwoordelijke binnen uw organisatie.
 • Er dient een werkinstructie/handboek met procedures ten behoeve van de Beter Leven ketenregie te worden geüpload in het BLk portaal. Voor goedkeuring is het van belang dat dit documentenistoegeschreven op het Beter Leven keurmerk. Dit protocol dient conform de Beter de bijbehorende criteria te worden opgesteld.
 • U dient een overzicht van alle primaire bedrijven die u wilt aanmelden door te geven.
 • Indien uw bedrijfstype intermediair ketenregisseur is (d.w.z. u hebt geen ander bedrijfstype voor het Beter Leven keurmerk zoals slachterij of pakstation), dan hoeft u geen producten, leveranciers en afnemers aan te melden