Organisatie van het Beter Leven keurmerk

.
.
.
.
.
.
.

De Dierenbescherming is de eigenaar van het Beter Leven keurmerk (regelinghouder) en stelt de criteria vast waaraan de deelnemende bedrijven moeten voldoen.

De Dierenbescherming stelt de dierinhoudelijke criteria vast, hiertoe stellen zij concept criteria op die zij ter raadpleging gedurende 6 weken voorleggen aan de betrokkenen deelnemers. Hierna wordt een definitieve versie opgesteld door het College van Deskundigen die al dan niet met een overgangstermijn definitief wordt gemaakt. De directeur van de Dierenbescherming stelt uiteindelijk de definitieve versie vast waarna de nieuwe criteria wordt gepubliceerd op de website van het Beter leven keurmerk. Drie maanden na publicatie worden de nieuwe criteria van kracht.

College van Deskundigen Beter Leven keurmerk (CvD)

Het College van Deskundigen Beter Leven keurmerk (CvD) is belast met het opstellen van de regeling (criteria) en de interpretatie daarvan. Het CvD:

 1. bereidt voorstellen tot wijziging van de Regeling voor en legt deze voor akkoord voor aan de regelinghouder.
 2. geeft toelichting op de praktische implicaties van de criteria (interpretatie).
 3. gaat in 2018 een samenwerking met MSC aan

Communicatie

De Afdeling Communicatie van de Dierenbescherming is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van communicatie-uitingen in relatie tot het Beter Leven keurmerk en voor de contacten met de pers en consumenten.

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de correcte borging van het Beter Leven keurmerk (BLk) en de communicatie onderhoudt met het bedrijfsleven.

De SBLk behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring.

De SBLk:

 1.  beoordeelt en verwerkt aanmeldingen
 2. beoordeelt product specificaties en communicatie-uitingen
 3. zet deelnemers door naar CI’s voor controle.
 4. De SBLk houdt toezicht op de externe certificatie instellingen (CI’s) die de fysieke controle en handhaving bij deelnemende bedrijven uitvoeren.
 5. Het SBLk kantoor werkt sinds mei 2018 volgens de ISO 9001 norm en heeft de intentie dit ook te certificeren
 6. De SBLk is subscriber van Iseal.

De SBLk stemt af met de Dierenbescherming welke zich buigt over beleidsinhoudelijke vragen (criteria) en communiceert met de consument. Daarnaast ondersteunt SBLk de leden van het CvD bij het wijzigingen en interpreteren van de criteria. De SBLk bereidt met name voorstellen voor criteria op het gebied van borging en controleerbaarheid voor. Momenteel herziet de SBLk de criteria zodat de CI’s deze criteria in hun systemen kunnen implementeren en zich laten accrediteren voor het Beter Leven keurmerk door de Raad voor Accreditatie.

De SBLk is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven.

De certificering Beter Leven keurmerk wordt uitgevoerd door Certificatie Instellingen (CI’s) die geaccrediteerd zijn volgens de ISO 17065 norm en hiertoe zijn erkend door de Stichting Beter Leven keurmerk.

De Certificatie Instelling besluiten op basis van het certificatiereglement en een fysieke controle of het BLk certificaat kan worden toegekend. Een Certificatie Instelling inspecteert regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) of een deelnemer aan de bijbehorende Beter Leven criteria voldoet. Op basis van de inspectie op het bedrijf wordt beoordeeld of het bedrijf voldoet en of het certificaat als bewijs hiervan weer voor een jaar kan worden toegekend/afgegeven. Certificatie Instellingen die willen worden erkend moeten voldoen aan de Acceptatievoorwaarden voor Certificatie Instellingen.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de verschillende onderdelen van de Dierenbescherming en de gelieerde stichtingen. Voortgangsbewaking vindt plaats via kwartaalrapportages.

Het stichtingsbestuur houdt integraal toezicht op de Stichting Beter Leven keurmerk. Voortgangsbewaking vindt plaats via kwartaalrapportages/-vergaderingen.

Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk bestaat uit de volgende vijf bestuursleden:

Voorzitter: Helga van Veen

Helga heeft zich tijdens haar studie Diergeneeskunde (vrije studierichting) speciaal verdiept in het welzijn van het landbouwhuisdier. Zij heeft verschillende beleids- en managementfuncties bij de Dierenbescherming vervuld, onder andere die van adjunct-directeur Dierenbescherming. Vanuit deze functies heeft zij contacten onderhouden met de agrarische sector. Helga is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk. Zij bekleedt nog enige andere bestuurlijke – en adviesfuncties.

Penningmeester: Koos Boering

Koos is manager Financiën en Operatie bij KWF Kankerbestrijding. Daarvoor werkzaam bij stichting Syntens Innovatiecentrum (nu: KvK) als manager Financiën, Control, ICT en Facilitair. Koos is ondernemer/directeur van een interim – en werving en selectie bureau geweest en heeft veel interim opdrachten uitgevoerd in het financiële management. Hij is daarvoor ook vier jaar manager finance & control, ICT en Facilitair bij de Dierenbescherming geweest.

Secretaris: Inge Luyten

Inge heeft na haar studie Animal Biology anderhalf jaar als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming gewerkt. Daarna volgde ze een informatiemanagement traineeship, waarbij ze de opleiding Public Information Management volgde en bij verschillende overheidsinstanties als projectleider kennis, communicatie en transitie werkte. Op dit moment werkt Inge in België als coördinator van de non-profit Arbeid & Milieu.

Bestuurslid: Harry A. Kamphuis

Harry is vele jaren werkzaam geweest in het toezicht, in brede zin, in de agrarische en vlees producerende sector, zowel voor controle- als opsporingswerkzaamheden. Aanvankelijk als hoofdinspecteur en adjunct directeur van de Algemene Inspectie Dienst (AID) en later als plaatsvervangend hoofdinspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Beide sectoren kent Harry goed en in zijn laatste functie heeft hij aan de wieg gestaan van teams bestaande uit inspecteurs en dierenartsen die controles verrichten op zowel agrarische bedrijven als slachterijen. Verder heeft hij zich intensief bezig gehouden met het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij.

Bestuurslid: Monique A. van der Gaag

Als onderzoeker dierenwelzijn en duurzame productieketens bij Wageningen UR heeft ze in 10 jaar ervaring opgedaan met alle aspecten van de veehouderij. Bij Stichting Milieukeur heeft Monique gedurende 8 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van certificatieschema’s voor de dierlijke productieketens voor veel verschillende diersectoren, zoals Milieukeur en Maatlat Duurzame Veehouderij. Hier heeft ze ook ervaring opgedaan met accreditatie en werkt ze nu op freelance basis bij de Raad voor Accreditatie als assessor. Ze werkt sinds 2016 voor de Raad voor Dierenaangelegenheden als adjunct secretaris.

Een bedrijf dat deel wil nemen aan het Beter Leven keurmerk meldt zich (veehouderijbedrijven via de ketenregisseur) bij de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk).

De SBLk zet het bedrijf, na goedkeuring door aan de betreffende Certificerende Instelling (CI). De deelnemer sluit met de SBLk een overeenkomst waarna een erkenningscontrole wordt uitgevoerd (primaire bedrijven sluiten een overeenkomst af met de CI). De deelnemers worden via o.a. raadplegingsrondes op de hoogte gehouden van mogelijke wijzingen en de gelegenheid tot inspraak gegeven.

De Raad van Advies is een adviescommissie bestaande uit de directieleden van een aantal betrokken deelnemers die meedenkt en adviezen geeft over de te volgen strategie van het Beter Leven keurmerk.

De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk wisselen met de Raad van Advies van gedachten over de strategische beleidshoofdlijnen inzake het Beter Leven keurmerk. Het kan dan gaan om onderwerpen zoals borgingsbeleid, evaluatie en groeistrategie.

Deze Raad komt minimaal eens per jaar bijeen.

De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk laten zich bij het opstellen en uitvoeren van de criteria adviseren door o.a.:

 1. beschikbare wetenschappelijke/internationale inzichten/kennis
 2. onderzoek uitgevoerd door/ advies van externe adviseurs
 3. morele opvattingen in de maatschappij
 4. ontwikkelingen in regelgeving en de politiek
 5. ontwikkelingen in de verschillende sectoren en/of
 6. overleg met andere NGO’s
 7. het raadplegen van stakeholders/deelnemers, o.a. via reacties tijdens de inspraakrondes
 8. etc.