Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar info@sblk.nl
Be-/verwerkende bedrijven zijn locaties die een bewerking op een Beter Leven product uitvoeren waarbij gedurende (een deel van) het productieproces het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden. Onder be-/verwerking valt ook het etiketteren en verpakken van het product m.u.v. her portioneren waarbij er minimaal één originele verpakking om het product blijft zitten waarmee het Beter Leven keurmerk onlosmakelijk gekoppeld blijft aan het product. Verwerkers worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder verwerkers vallen o.a. uitsnijderijen, eierbrekerijen en eierkokerijen tot en met verpakkers en etiketteerders.
Via het Beter Leven keurmerk stimuleert de Dierenbescherming o.a. veehouderijen, slachterijen, verwerkers en retailers, om het vee dat wordt gehouden voor productiedoeleinden een beter leven te geven. Hoe beter de omstandigheden voor de dieren, hoe meer sterren de Stichting Beter Leven keurmerk toekent. Een consument kan op basis van het Beter Leven keurmerk rekening houden met het dierenwelzijn; hoe meer sterren hoe diervriendelijker het product. Het Beter Leven keurmerk bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ en 1, 2 of 3 sterren. Het Beter Leven keurmerk is een ketenkeurmerk. Dit betekent dat alle bedrijven in de productieketen, van primair bedrijf tot retail/foodservice, moeten deelnemen aan het keurmerk. Om Beter Leven producten te kunnen ontvangen, verwerken en/of af te leveren dienen de leveranciers en afnemers van een bedrijf door de Stichting Beter Leven keurmerk te zijn goedgekeurd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren). 
Als het Beter Leven keurmerk op een product wordt vermeld, moet het ook zeker zijn dat het betreffende product daadwerkelijk afkomstig is van dieren die een Beter Leven hebben gehad. Hiervoor moeten alle bedrijven in de productieketen zijn goedgekeurd. Daarnaast hebben ze een procedure vastgesteld voor het apart (gekanaliseerd) verwerken van deze Beter Leven producten. Voor de aanvullende voorwaarden waar samengestelde Beter Leven producten aan moeten voldoen, zie ‘Beter Leven product - samengesteld’. 
Samengestelde Beter Leven producten bestaan voor een groot deel uit Beter Leven grondstof(fen) (bijv. vlees of ei) en voor een deel uit Niet Beter Leven grondstoffen (bijv. water of rookaroma). Voor dergelijke producten gelden aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat er een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk mag worden opgezet. De belangrijkste voorwaarden zijn: Er mag maximaal 5,00% dierlijke ingrediënten in het eindproduct zitten die niet Beter Leven waardig zijn; Het aandeel Beter Leven ingrediënt(en) dient tenminste 2x zo groot te zijn als het aandeel niet-Beter Leven ingrediënt. Een samengesteld product voldoet alleen aan de randvoorwaarden als dit is goedgekeurd door Stichting Beter Leven keurmerk. Of een samengesteld product voldoet aan de randvoorwaarden voor Beter Leven producten wordt beoordeeld door de Stichting Beter Leven keurmerk. Hiervoor dient een productspecificatie (conform het SBLk format) te worden aangeleverd. 
Deelnemers aan het Beter Leven keurmerk worden goedgekeurd/gecertificeerd voor 1 of meerdere Beter Leven scopes. De Beter Leven scope bestaat uit een diersoort en het aantal sterren. Bijvoorbeeld: BLk varken 1 ster, BLk kip 2 ster, BLk ei 3 ster, BLk rund 2 ster, BLk kalf 1 ster, enzovoorts. Binnen een productieketen dienen alle partijen goedgekeurd of gecertificeerd te zijn voor de bijbehorende Beter Leven scope.
Biologische bedrijven zijn gecertificeerd volgens de Europese biologische regelgeving. Skal certificeert alle biologische productie in Nederland. Producten van biologisch gecertificeerde bedrijven kunnen in aanmerking komen voor 3 sterren van het Beter Leven keurmerk indien: zij beschikken over een geldig biologisch certificaat en de betrokken biologische slachterijen een verklaring 'Verdoofd slachten' hebben afgegeven. Ze dienen zich hiervoor eerst aan te melden bij de Stichting Beter Leven keurmerk. Er worden geen aanvullende Beter Leven inspecties uitgevoerd, het biologisch certificaat is voldoende.
Voor Beter Leven deelnemers is er een klantportaal ontwikkeld. Binnen dit portaal worden voor alle deelnemers de bedrijfsgegevens welke van belang zijn voor hun deelname aan het Beter Leven keurmerk geregistreerd. Op dit klantportaal kunnen Beter Leven deelnemers inloggen waarna ze de geregistreerde gegevens kunnen inzien en beheren. Het gaat o.a. om de Beter Leven scopes (diersoort en aantal sterren), leveranciers, afnemers en producten die voor het bedrijf zijn goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk. Naast de deelnemers kunnen ook de Stichting Beter Leven keurmerk (bijv. voor het beoordelen van nieuwe aanvragen, het uitzetten van controles, facturatie enzovoorts) en de aangewezen Certificatie Instelling (voor het uitvoeren van controles en het uitgeven van certificaten) de voor BLk deelname van belang zijnde bedrijfsgegevens inzien. 
Een certificaat is een schriftelijk bewijsstuk dat het betreffende bedrijf voldoet aan de geldende Beter Leven criteria. Het certificaat wordt afgegeven door een Certificatie Instelling. Dit wordt voorafgegaan door een inspectie op het bedrijf en een beoordeling van de resultaten door een Certificatie Instelling. Het certificaat wordt 1x per 12 maanden afgegeven. Wanneer wordt vastgesteld dat een bedrijf niet meer voldoet aan de gestelde criteria kan het certificaat worden ingetrokken.
Een Certificatie Instelling inspecteert regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) of een deelnemer aan de bijbehorende Beter Leven criteria voldoet. Op basis van de inspectie op het bedrijf wordt beoordeeld of het bedrijf voldoet en of het certificaat als bewijs hiervan weer voor een jaar kan worden toegekend/afgegeven. Certificatie Instellingen moeten door de Stichting Beter Leven keurmerk worden erkend. Certificatie Instellingen die willen worden erkend moeten voldoen aan de Acceptatievoorwaarden voor Certificatie Instellingen.
Het certificatie reglement beschrijft hoe Certificatie Instellingen Beter Leven inspecties moeten uitvoeren en wanneer ze het Beter Leven certificaat kunnen toekennen.
Binnen het Beter Leven keurmerk dient de gehele productieketen, van primair bedrijf tot de retail/foodservice, gecertificeerd of goedgekeurd te zijn voor de betreffende scope (diersoort en aantal sterren) van het Beter Leven keurmerk. Per Beter Leven scope heeft De Dierenbescherming criteria geformuleerd voor veehouders en de opeenvolgende bedrijven/schakels in de productieketen.
Een deelnemer aan het Beter Leven keurmerk is een bedrijf dat door de Stichting Beter Leven keurmerk is goedgekeurd/gecertificeerd voor een bepaald bedrijfstype (o.a. veehouderij, slachterij, verwerker en retail) en een bepaalde Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
De Dierenbescherming is de eigenaar van het Beter Leven keurmerk (regelinghouder) en stelt de criteria vast waaraan de deelnemende bedrijven moeten voldoen. 
Onder Foodservice vallen bedrijven die op locaties Beter Leven producten verwerken (verwarmen, bereiden enzovoorts) en aanbieden aan de consument voor directe consumptie. Hierbij is tijdens (een deel van) de be-/verwerking het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product verbonden. Hiervoor dient een protocol te worden opgesteld. Hierin staat hoe de filialen Beter Leven producten gescheiden houden van niet-Beter Leven producten en dient er te worden voldaan aan de bijbehorende criteria. Het hoofdkantoor en de bijbehorende locaties worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder Foodservice vallen o.a. catering voor bedrijven, instellingen, scholen en vliegtuigen, fastfood restaurants, kiosken en tankstations.
Het stijlhandboek beschrijft op welke wijze deelnemers het Beter Leven keurmerk mogen gebruiken in communicatie-uitingen (o.a. op verpakkingen, etiketten, websites, folders, advertenties en overig reclamemateriaal).
De bedrijfstypes die invloed hebben op de Beter Leven status van een dier/product, moeten regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) op basis van het Beter Leven criteria worden geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling. Dit gaat o.a. om de veehouderijbedrijven. Deze dienen eerst gecertificeerd te zijn voordat ze dieren/eieren met het Beter Leven keurmerk mogen leveren. Voor de hierna volgende bedrijven in de keten (slachterijen, eierpakstations, verwerkers, foodservice en verwerkers in de retail) geldt dat nieuwe bedrijven eerst op basis van een administratieve inspectie door de Stichting Beter Leven keurmerk worden goedgekeurd, onder de voorwaarden dat deze bedrijven binnen 3 maanden na goedkeuring geïnspecteerd en gecertificeerd zijn door een Certificatie Instelling.   
De Stichting Beter Leven keurmerk beoordeelt bedrijven (m.u.v. de veehouderijbedrijven) op basis van een aanmeldingsformulier en een administratieve beoordeling voor deelname aan het Beter Leven keurmerk. Indien de bedrijven voldoen aan de voorwaarden kunnen de bedrijven door de Stichting Beter Leven keurmerk worden goedgekeurd voor het voeren van het keurmerk. Op basis van deze goedkeuring kunnen de bedrijven direct beginnen met het voeren van het Beter Leven keurmerk. Goedkeuring is onder de voorwaarde dat deze bedrijven binnen 3 maanden na goedkeuring geïnspecteerd en gecertificeerd zijn door een Certificatie Instelling. Een aantal bedrijfstypes wordt alleen goedgekeurd en behoeft geen certificaat omdat zij geen be-/verwerking uitvoeren. Dit gaat o.a. om retailers die alleen Beter Leven producten in consumentenverpakkingen verkopen en om logistieke dienstverleners. 
Ingangsinspectie De ingangsinspectie kan alleen worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting Beter Leven keurmerk. De Certificatie Instelling voert een ingangsinspectie op het bedrijf uit om te inspecteren of het bedrijf voldoet aan de geldende criteria voor certificering. Tijdens de ingangsinspectie wordt het bedrijf zowel fysiek als administratief geïnspecteerd. Op basis van de bevindingen wordt de rapportage door de inspecteur opgesteld. Aan de hand hiervan wordt het certificaat al dan niet verleend. Het certificaat wordt pas uitgereikt nadat is gebleken dat het bedrijf aan alle criteria voldoet.
Herinspectie Regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) voert de Certificatie Instelling een her inspectie uit op het bedrijf waarbij beoordeeld wordt of het bedrijf nog voldoet aan de geldende criteria. Op basis van de bevindingen wordt de rapportage door de inspecteur opgesteld, op basis waarvan het certificaat al dan niet wordt verlengd. De jaarlijkse herinspectie vindt telkens plaats voordat het Beter Leven certificaat verloopt.
Herstelinspectie Een herstelinspectie wordt door de Certificatie Instelling uitgevoerd om te inspecteren of de bij de inspectie geconstateerde tekortkomingen naar behoren zijn hersteld en of het certificaat alsnog kan worden toegekend/verlengd.
Onaangekondigde inspectie In opdracht van de Stichting Beter Leven keurmerk wordt door de Certificatie Instelling onaangekondigde inspecties bij deelnemers uitgevoerd. Doel van deze inspectie is het beoordelen of te alle tijden aan de criteria wordt voldaan.
 Terug traceringsinspectie In opdracht van Stichting Beter Leven keurmerk wordt door de Certificatie Instelling terug traceringsinspecties bij deelnemers uitgevoerd. Doel van deze inspectie is het beoordelen of de Beter Leven productstromen kloppen, of er geen niet-Beter Leven waardig product als Beter Leven product wordt afgezet en of er geen niet-Beter Leven leveranciers/afnemers bij de productie van een Beter Leven product zijn betrokken.
Een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht houdt op de, bij zijn keten aangesloten, veehouderijbedrijven. Daarnaast koppelt de ketenregisseur de verschillende schakels binnen de keten aan elkaar, van primair bedrijf tot verwerker / verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten. De ketenregisseur kan bijvoorbeeld de slachterij, verwerker, eierpakstation of een intermediaire (bemiddelde, tussen-) organisatie zijn.
De Stichting Beter Leven keurmerk belast de kosten van haar werkzaamheden door aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk. De kostendoorberekening geeft weer welke bijdrage deelnemende bedrijven verschuldigd zijn aan de Stichting Beter Leven keurmerk. De kosten van de inspectie op het bedrijf en de certificering worden door de Certificatie Instelling apart in rekening gebracht.
Om Beter Leven producten te kunnen ontvangen, verwerken en/of af te leveren dient de bedrijfslocatie zelf, zijn leveranciers en zijn afnemers door de Stichting Beter Leven keurmerk te zijn goedgekeurd voor de betreffende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren). De leverancier is de bedrijfslocatie waar het BLk product het laatst fysiek is geweest voordat het Beter Leven product bij de verwerker aankomt. De afnemer is de bedrijfslocatie waar het BLk product door de deelnemer fysiek naar toe wordt gestuurd.
Logistieke dienstverleners zijn partijen als transporteurs, vrieshuizen, order pick locaties, handelaren of webshops. De volgende soorten dienstverleners worden binnen Het Beter Leven keurmerk onderscheiden: logistieke dienstverleners die een bewerking uitvoeren, logistieke dienstverleners die geen bewerking uitvoeren. Onder logistieke dienstverleners die geen bewerking uitvoeren vallen de volgende varianten 2a, 2b en 2c. 
Deze bedrijven vallen onder de definitie van een be-/verwerker en volgen de reguliere aanvraagsystematiek voor verwerkers inclusief regelmatige (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) inspecties en certificatie.
Het Beter Leven product is zodanig verpakt en geïdentificeerd dat het Beter Leven keurmerk onlosmakelijk met het Beter Leven product is verbonden en er geen verwisseling met niet-Beter Leven waardige producten mogelijk is. Het Beter Leven product wordt ongewijzigd uitgeleverd aan de volgende schakel, er vindt dus geen bewerking plaats. Het Beter Leven product wordt alleen verhandeld, opgeslagen, vervoerd enzovoorts. Dit kunnen o.a. transporteurs, vrieshuizen, order pick locaties,  handelaren of webshops zijn. Hierbinnen zijn drie varianten mogelijk: 2a, 2b en 2c.
De verantwoordelijkheid voor de locaties en deze Beter Leven producten ligt bij de eigenaar van de producten. De eigenaar moet bij Stichting Beter Leven keurmerk de locaties registreren waar opslag of her portionering plaatsvindt. Deze bedrijven hoeven zelf geen contract te hebben met de Stichting Beter Leven keurmerk en hoeven niet geïnspecteerd te worden door een Certificatie Instelling.
Deze locaties dienen goedgekeurd te worden door het Beter Leven keurmerk. De locaties zorgen ervoor dat zij een aanvraagformulier indienen en een contract met Stichting Beter Leven keurmerk afsluiten. Deze bedrijven vallen onder een lichter inspectie regiem; namelijk met een ingangsinspectie binnen 3 maanden na goedkeuring en daarna regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) een herinspectie om vast te stellen dat er (minimaal één) originele verpakking om het product blijft zitten waarmee het Beter Leven keurmerk onlosmakelijk gekoppeld blijft aan het Beter Leven product.
Deze locaties laten het Beter Leven product rechtstreeks vanaf de leverancier versturen naar de afnemer. Het Beter Leven product komt niet fysiek op de eigen bedrijfslocatie langs. Deze locaties dienen goedgekeurd te worden voor het Beter Leven keurmerk. De locaties zorgen ervoor dat zij een aanvraagformulier indienen en een contract met Stichting Beter Leven afsluiten. Er worden geen inspecties uitgevoerd.
De uitvoering van een massabalans (op kilogram basis) of vierkantsvergelijking (op basis van aantallen (bijv. aantal varkenshazen)) dient als een belangrijk middel om fouten aan het licht te brengen. Hiermee wordt gecontroleerd dat in- en verkoop met elkaar in overeenstemming is. Een deelnemer dient deze balans/vergelijking regelmatig uit te voeren. Hierbij controleert de deelnemer of het aangevoerde aantal kilogrammen Beter Leven product groter of gelijk zijn met het afgeleverde aantal kilogrammen Beter Leven product.   De massabalans/ vierkantvergelijking wordt, in het algemeen, als volgt berekend: (Y - X) / X * 100% X = begin voorraad BLk + inkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar dit aantal sterren Y = eindvoorraad BLk + verkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar minder of géén sterren + eventuele reststromen/verlies. De uitkomst van de massabalans/ vierkantvergelijking dient nul of negatief te zijn. 
Multisite certificatie is uitsluitend mogelijk bij retail en foodservice waarbij sprake is van een hoofdkantoor met filialen. De filialen opereren onder de verantwoordelijkheid en toezicht van het hoofdkantoor. Alle filialen zijn ingericht volgens dezelfde winkelformule en vallen onder hetzelfde kwaliteitssysteem welke vanuit het hoofdkantoor wordt aangestuurd. Hierbij voert het hoofdkantoor jaarlijks interne controles uit bij alle filialen. Uitsluitend het hoofdkantoor ontvangt een certificaat waarbij in een bijlage het overzicht van de deelnemende filialen, die onder het certificaat van het hoofdkantoor vallen, worden vermeld. 
Op een pakstation worden Beter Leven eieren naar aantal sterren, kwaliteit en gewicht gesorteerd en verpakt voor verkoop als verse tafeleieren of voor verdere verwerking tot eiproducten. Een pakstation moet een vergunning hebben in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van Verordening (EG) nr. 853/2004. Pakstations worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria.
Alvorens goedkeuring kan worden verleend aan be-/verwerkers van Beter Leven producten, dient de verwerker een protocol(werkwijze) in te dienen waaruit duidelijk wordt hoe Beter Leven grondstof, halffabricaten en eindproducten tijdens de ingangsinspectie, opslag, verwerking, verpakking en uitlevering correct worden geïdentificeerd en zichtbaar gescheiden worden verwerkt van niet-Beter Leven waardige producten. De Stichting Beter Leven keurmerk beoordeelt of het aangeleverde bedrijfsprotocol voldoende toegespitst is op het Beter Leven keurmerk en of het voldoet aan de “Randvoorwaarden protocol verwerkers” en de bijbehorende criteria voor verwerkers.
Voordat de Dierenbescherming wijzigingen van Beter Leven criteria definitief vaststelt wordt er via een raadplegingsronde afgestemd met de betrokken, deelnemende bedrijven. Tijdens de raadplegingsronde kunnen deze deelnemers reageren op de voorgestelde wijzigingen, met name vanuit praktische haalbaarheid. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Waar nodig kan er aanvullend nog een hoorzitting worden georganiseerd om deelnemers hun reacties mondeling toe te laten lichten.
In het register van het Beter Leven keurmerk zijn alle goedgekeurde en gecertificeerde bedrijven opgenomen. Per bedrijf is aangegeven voor welk bedrijfstype en welke Beter Leven scope(s) (diersoort en aantal sterren) ze zijn goedgekeurd/gecertificeerd en de daarbij horende geldigheidsdatum. Op basis van het register kunnen bijvoorbeeld deelnemende bedrijven controleren of hun ketenrelaties (leveranciers en afnemers) op moment van levering (nog steeds) goedgekeurd/gecertificeerd zijn voor het betreffende bedrijfstype en/of Beter Leven scope(s) (diersoort en aantal sterren).
Dit reglement bevat o.a. de randvoorwaarden waaronder het recht op gebruik van het collectief beeldmerk wordt verleend. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers aan het Beter Leven keurmerk. 
Binnen de retail worden Beter Leven producten verkocht die voorverpakt (in consument-/eindverpakking) worden aangeleverd en onveranderd aan de consument wordt doorverkocht. Het Beter Leven keurmerk blijft dus onlosmakelijk met het product verbonden. Het hoofdkantoor van een retailorganisatie/supermarkt dient goedgekeurd te worden voor het Beter Leven keurmerk. Zij dienen hiervoor een aanvraagformulier in en sluiten een contract met af met Stichting Beter Leven keurmerk. Er worden geen inspecties uitgevoerd. Er is wel een logo bijdrage verschuldigd als het Beter Leven keurmerk actief wordt gecommuniceerd of op eigen merk producten wordt gevoerd.
Hierbij wordt het Beter Leven product in bijvoorbeeld een supermarkt nog verder verwerkt (o.a. versneden, gekruid, verwarmd, verpakt en geëtiketteerd) waarbij tijdens (een deel van) de be-/verwerking het Beter Leven keurmerk niet meer onlosmakelijk met het product is verbonden. Hiervoor dient een protocol te worden opgesteld hoe de filialen Beter Leven producten scheiden van niet-Beter Leven producten en dient er te worden voldaan aan de bijbehorende criteria. Het hoofdkantoor en de filialen worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria. Onder retail met verwerker vallen o.a. de slagerij, Deli-afdeling of bakkerij in een supermarkt.
Een slachterij (slachthuis of abattoir) is een bedrijf dat vee slacht volgens de criteria van het Beter Leven keurmerk voor het betreffende diersoort. De dieren worden geleverd door veehouders en de slachterij produceert karkassen of karkasonderdelen. Slachterijen worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria.
De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de correcte borging van het Beter Leven keurmerk (BLk) en de communicatie onderhoudt met het bedrijfsleven. De SBLk behandelt en beoordeelt de aanvragen van het bedrijfsleven en verleent de goedkeuring. Ook houdt de SBLk toezicht op de externe certificatie instellingen die de fysieke controle en handhaving voor hun rekening nemen. De SBLk stemt af met de Dierenbescherming welke zich buigt over beleidsinhoudelijke vragen (criteria) en communiceert met de consument. De SBLk is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven.
Een veehouderijbedrijf is een locatie waar vee (pluimvee, rundvee, varkens, kalveren, konijnen) wordt gefokt en gehouden voor de productie van vlees of eieren. Op Beter Leven veehouderijen dient het vee te worden gehouden op een wijze die voldoet aan de Beter Leven criteria voor het betreffende diersoort en de betreffende aantal sterren (1, 2 of 3 sterren). De fokdieren; grootouder- en ouderdieren bij pluimvee, gelten of beren bij varkens zijn momenteel nog geen onderdeel van het Beter Leven keurmerk en hoeven dus niet gecertificeerd te zijn. Een veehouderijbedrijf kan zich niet zelf aanmelden voor het Beter Leven keurmerk, maar dient zich aan te sluiten bij een bestaande keten. Het bedrijf kan daarna worden aangemeld door de betreffende ketenregisseur. Veehouderijbedrijven worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria.
U kunt zich aanmelden via uw slachterij of eierpakstation. Dit bedrijf moet een gecertificeerde deelnemer zijn. Zij melden u aan bij de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk).
Ja, zonder het certificaat is deelname van een veehouder aan het Beter Leven keurmerk niet mogelijk. Indien u geen geldig certificaat heeft kunt u geen Beter Leven waardige dieren of eieren leveren aan een afnemer.
Momenteel vraagt de Stichting Beter Leven keurmerk  geen bijdrage aan primaire bedrijven, dit kan in de toekomst veranderen. U betaalt wel de kosten voor de controles door de CI.
De controle-instanties (CI)  die ook uw IKB controle uitvoert kan ook de (ingangs)controle BLk uitvoeren en besluiten of het BLk certificaat kan worden toegekend. CI’s zijn ISACert, CBD/Verin, SKV en Producert. De CI controleert jaarlijks of de deelnemende veehouder aan de criteria voldoet. Als er geen afwijkingen worden geconstateerd, ontvangt het bedrijf (opnieuw) een certificaat. Na de jaarlijkse controle worden er (indien noodzakelijk) herstel- en onaangekondigde controles uitgevoerd.
De aanmeldprocedure bestaat uit 2 delen; De potentiele deelnemer stuurt een volledig ingevulde aanvraag (met alle bijbehorende informatie) naar de Stichting. Na een positieve beoordeling geeft de Stichting haar goedkeuring in de vorm van een goedkeuringsbrief. Na ontvangst van deze brief mag aangevangen worden met de productie onder het Beter Leven Keurmerk.Goedkeuring wordt afgegeven onder de voorwaarde dat het bedrijf na goedkeuring, binnen 3 maanden door een certificerende instantie (CI), is gecontroleerd en gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk.  Het aanvraagpakket kan bij de Stichting Beter Leven keurmerk worden aangevraagd. Hierin wordt aangegeven welke informatie voor een aanmelding ingestuurd dienen te worden. Aanvragen kunnen worden opgestuurd naar aanvraag@sblk.nl.
Ja, zonder het certificaat is deelname aan het Beter Leven keurmerk niet mogelijk.
Ja, deze doorlopen dezelfde aanvraagprocedure als Nederlandse bedrijven. Ook worden zij jaarlijks door een door de Dierenbescherming erkende CI gecontroleerd en gecertificeerd.
Ja, zij kunnen zich laten certificeren voor het keurmerk door een CI. Jaarlijks zullen zij zich moeten laten controleren  en certificeren op basis van de criteria die voor de betreffende diercategorie en het aantal sterren geldt. Deelname is niet mogelijk als er niet aan een erkende slachterij/ pakstation geleverd wordt.
Ja, de Dierenbescherming heeft uitsluitingscriteria opgesteld waarin staat omschreven welke bedrijven of activiteiten niet toegestaan zijn binnen het Beter Leven keurmerk. Deze uitsluitingscriteria vindt u hier.
Ja, alle bedrijven die deel willen nemen aan het Beter Leven keurmerk zijn verplicht zich jaarlijks te laten controleren en certificeren. Een geldig certificaat is een verplicht onderdeel van de deelname aan het Beter Leven keurmerk.
Verschillende door de Dierenbescherming erkende certificerende instellingen controleren en certificeren de deelnemers aan het Beter Leven keurmerk, te weten SGS, ISACert CBD/Verin, SKV en Producert. Zij controleren jaarlijks of alle deelnemende veehouders en verwerkende bedrijven aan de criteria voldoen. Als er geen afwijkingen worden geconstateerd, krijgt het bedrijf een certificaat toegekend.
Door de Dierenbescherming zijn er criteria opgesteld per diersoort en aantal sterren waar een veehouder aan moet voldoen. Deze vindt u hier.
Bedrijven met een te groot aantal dieren op één locatie kunnen niet deelnemen. U kunt de maximum norm terugvinden in de uitsluitingscriteria.
Ja, alle uitingen rondom het Beter Leven keurmerk (verpakkingen, websites, reclames, ed.), moeten voldoen aan het door de Dierenbescherming opgestelde gebruikersprotocol  en stijlhandboek, en aan de Stichting Beter Leven keurmerk worden voorgelegd voor goedkeuring.  Gemiddeld kost deze beoordeling één week en vindt controle plaats op het juiste gebruik van het logo en tekst. Het gebruikersprotocol en  stijlhandboek kunt u hier vinden.
Het keurmerk wordt na goedkeuring door Stichting Beter Leven keurmerk toegezonden, deze kunt u niet op de site vinden.
Nee, wanneer deze activiteiten op één locatie plaatsvinden, wordt de deelnemersbijdrage éénmaal in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt jaarlijks in rekening gebracht.
Nee, deelnemers aan het Beter Leven keurmerk betalen een jaarlijkse bijdrage, ongeacht het aantal producten of diersoorten.  Enige uitzondering hierop zijn slachterijen en eierpakstations, zij betalen aanvullend en variabele bijdrage op basis van het aantal geslachte dieren of het aantal verpakte eieren.
Indien u niet meer wilt deelnemen aan het Beter Leven keurmerk meldt u dit bij de CI en bij uw afnemer. Zij geven de mutatie met de reden van afmelding door aan SBLk. Na afmelding kunt u niet meer Beter Leven waardig afleveren.
Ja, dit kan middels het insturen van de recepturen/ specificaties van het product via het BLk portaal.
Nee, de Dierenbescherming heeft randvoorwaarden opgesteld waar een Beter Leven product aan moet voldoen. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de Randvoorwaarden protocol verwerking, dit protocol vindt u hier.
Ja, alle recepturen moeten eerst worden goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk voordat deze in productie worden genomen.
Ja, een aantal productgroepen is uitgesloten van deelname aan het Beter Leven keurmerk. De Dierenbescherming heeft randvoorwaarden opgesteld waarin deze uitgesloten productgroepen zijn opgenomen. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de Randvoorwaarden protocol verwerking, dit protocol vindt u hier.