Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

 • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
 • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
 • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
 • Sancties in lijn met internationale normen.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria zijn vanaf 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

In deze lijst zijn de vernieuwde criteria opgenomen welke sinds 1 september 2023 van kracht zijn. De vernieuwde criteria kunt u vinden op deze pagina.

Toon meer

Wat is een eierpakstation?

Op een eierpakstation worden Beter Leven eieren naar aantal sterren, kwaliteit en gewicht gesorteerd en verpakt voor verkoop als verse tafeleieren of voor verdere verwerking tot eiproducten. Een pakstation moet een vergunning hebben in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van Verordening (EG) nr. 853/2004. Pakstations worden regelmatig (conform de inspectiefrequentie zoals opgenomen in het certificatie reglement) geïnspecteerd en gecertificeerd door een Certificatie Instelling op basis van de bijbehorende Beter Leven criteria.

Toon meer

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

 • Er zijn geen aanvullende besluiten en interpretaties voor pakstations
Toon meer

Maatregelen wegens ophokplicht

Sinds oktober 2021 gelden landelijke maatregelen tegen de vogelgriep. Eén van deze maatregelen is de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Op 15 februari 2022 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Binnen de Europese Wetgeving (handelsnormen) is vastgelegd dat als vrije uitloop leghennen meer dan 16 weken zijn opgehokt, dit tot gevolg heeft dat vrije uitloop eieren moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren. Het Beter Leven keurmerk moet de wettelijke regeling volgen. Dit betekent: wanneer vrije uitloop eieren moeten worden afgewaardeerd naar scharreleieren, deze eieren met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk ook moeten worden afgewaardeerd naar eieren met 1 ster van het Beter Leven keurmerk.

Op 15 februari 2022 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Dit betekent dat vrije uitloopeieren van koppels die op 26 oktober 2021 op het legbedrijf aanwezig waren, vanaf 16 februari 2022 moeten worden afgewaardeerd. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard. Zodra hier aanleiding voor is, zal de normale regeling weer worden toegepast.

Voor pluimveehouders met vrije uitloop eieren, gecertificeerd voor 2 sterren van het Beter Leven keurmerk

Betekent dit:

 • Vrije uitloop eieren vanaf het moment van afwaarderen (zoals voorgeschreven in de regeling) moeten gaan stempelen met een code 2 (scharrelei) i.p.v. de huidige code 1 (vrije uitloop ei).
 • Deze eieren met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk moeten worden afgewaardeerd naar eieren met 1 ster van het Beter Leven keurmerk.
 • Afwaarderen naar een lager aantal sterren is mogelijk binnen het bestaande BLk EI 2 sterren certificaat. Hiervoor hoeft dus geen nieuwe controle of ander certificaat te worden aangevraagd of behaald.

Voor alle duidelijkheid: de afwaardering heeft betrekking op de eieren, niet op de pluimveebedrijven. Deze blijven hun scope (BLk 1 of BLk 2 sterren) gewoon behouden.

Voor pakstations met vrije uitloop eieren, goedgekeurd/gecertificeerd voor 2 sterren van het Beter Leven keurmerk

Betekent dit:

 • Vrije uitloop eieren worden vanaf het moment van afwaarderen ontvangen, verpakt en afgeleverd als scharreleieren zonder verwijzing naar een vrije uitloop.
 • Om scharreleieren met 1 ster van het Beter Leven keurmerk te kunnen ontvangen, te verpakken en af te leveren, is de goedkeuring van deze eierpakstations door de Stichting Beter Leven keurmerk uitgebreid met een goedkeuring voor BLk EI 1 ster.
 • Het pakstation dient hiervoor haar kanalisatieprocedure uit te breiden om BLk 1 ster eieren te kunnen ontvangen, verpakken en afleveren. Hierop wordt tijdens de reguliere, jaarlijkse audit door de CI gecontroleerd.
 • De verpakkingen vrije uitloop eieren met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk worden door de pakstations aangepast naar scharreleieren met 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Over de richtlijnen met betrekking tot verpakkingen volgt in een volgende mail meer informatie.

Richtlijnen verpakkingen / eierdoosjes

Ten aanzien van het afwaarderen is het wat betreft de informatie op verpakkingen en eierdoosjes van belang dat:

 • Het advies is geen disclaimers en een verpakking met enkel en alleen het 1 ster BLk logo.
 • Geen verwijzingen in welke vorm dan ook naar het 2 ster logo.
 • De wijziging wordt zodanig aangegeven, dat er geen verwarring kan ontstaan. Ofwel; geen gebruik van losse wikkels, maar in plaats daarvan stickers of op andere wijze ‘bedekking’ van de tekst, waardoor voorkomen wordt dat op enigerlei wijze verwezen wordt naar 2 sterren en vrije uitloop en in plaats daarvan duidelijk aangegeven: 1 ster en scharrel. Dit moet duidelijk waarneembaar zijn op alle zijden van het doosje.
 • Daarnaast is er een schrijven van de Dierenbescherming uitgegaan naar ‘de retail’ waarin is verzocht om eieren aan te bieden in eierdoosjes met oorspronkelijke, uiterlijke kenmerken (zoals kleur) van vrije-uitloopdoosjes, op dezelfde plek in het schap te plaatsen en voor de oorspronkelijke prijs. Een aantal retail-vertegenwoordigers heeft hierop positief gereageerd (naar de Dierenbescherming). Wij vertrouwen er op, dat u in uw contact met de afnemer dit onderwerp bespreekt en dienovereenkomstig kunt handelen.

Eieren met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk

Voor eieren met het Beter Leven keurmerk met 3 sterren (biologisch en niet biologisch) sluit de Dierenbescherming aan bij de regelgeving die voor biologisch geldt, namelijk dat deze eieren niet afgewaardeerd hoeven te worden. Biologische eieren vallen niet onder de Handelsnormen voor eieren. Beter Leven keurmerk 3 sterren eieren die niet biologisch zijn, zijn voor wat betreft dierenwelzijn vergelijkbaar met biologisch en de leghennen hebben meer ruimte in de stal. De verwijzing naar Beter Leven 3 sterren mag daarom nog wel blijven worden gebruikt.

Echter, mag ook voor BLk 3 sterren eieren de term “vrije uitloop” niet meer worden gebruikt op verpakkingen en eierdoosjes na verloop van de 16 weken termijn. In de instructies omtrent verpakkingen die zijn uitgewerkt door de Europese Commissie is namelijk aangegeven dat: ‘eieren mogen na deze termijn niet meer verkocht worden als ‘free range’ (vrije uitloop)’ (tot het opheffen van de ophokplicht). In aansluiting op wat Anevei aangeeft in haar ‘Etiketteringskader voor voormalige vrije uitloopeieren als tijdelijke scharreleieren n.a.v. de ophokplicht en het verlopen van de 16 weken termijn’, zijn er twee opties voor het verpakken van BLk 3 sterren eieren:

 • In een scharreleiverpakking.
 • In een aangepaste vrije uitloopverpakking waarbij alle vermeldingen/plaatjes van vrije uitloop worden gewijzigd in scharrel.

Daarnaast kan de consument via het schap in de winkel geïnformeerd worden over de situatie.

Dit etiketteringskader is akkoord bevonden door LNV en heeft dus ook betrekking op verpakking voor BLk 3 sterren eieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@sblk.nl.

Toon meer

Verklaring één soort eieren

Pakstations zonder IKB mogen uitsluitend één soort eieren verpakken. Voor de aanvraag om deelnemer te worden van het Beter Leven keurmerk dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen.

Download hieronder de verklaring één soort eieren:

Toon meer

Aanvullende documenten voor pakstations

De laatste versies van deze documenten zijn de vinden op de reglementenpagina:

 • Randvoorwaarden protocol verwerkers
 • Gebruikersprotocol en stijlhandboek
 • Richtlijnen leveren aan niet deelnemers

 

Toon meer