Herziening criteria ketenregisseur

Sinds invoering van de BLk ketenregisseur criteria in 2018, hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Om de criteria up-to-date te houden, heeft er een herziening plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een tweetal criteria is aangepast om deze gelijk te trekken aan de formulering zoals aangegeven in de modulaire opbouw: Het gaat om de criteria over de goedkeuring door SBLk, de goedkeuringsbrief, het contract met de SBLk en medewerking tijdens de controle door de CI.
  • Een aantal criteria met betrekking tot de informatievoorziening van de ketenregisseur aan de veehouders zijn aangescherpt. Dit naar aanleiding van een aantal situaties waarin bleek dat sommige veehouders niet door de ketenregisseur op de hoogte waren gesteld van belangrijke BLk ontwikkelingen.
  • Er was veel onduidelijkheid over het afleggen van de bedrijfsbezoeken door de ketenregisseur bij de veehouderijen en de verslaglegging hiervan. Dit is daarom verduidelijkt en aangescherpt in meerdere criteria waar dit terug komt.
  • Er zijn nieuwe criteria toegevoegd: “Uitvoering bedrijfsbezoeken deelnemende veehouderijbedrijven” en “Ingang bedrijfsbezoek ketenregisseur bij nieuwe veehouderijbedrijven”. Met deze nieuwe criteria kan onderscheid worden gemaakt in de eisen voor de procedure in het kwaliteitshandboek van de ketenregisseur en de daadwerkelijke uitvoering van het (ingang)bedrijfsbezoek door de ketenregisseur.
  • De frequentie van de jaarlijkse bedrijfsbezoeken door de ketenregisseur bij de veehouders is verhoogd van 25% naar 100%. Ook dit heeft als doel om de informatievoorziening van de ketenregisseur aan de veehouders te verbeteren en om de betrokkenheid van de ketenregisseurs bij de veehouders te verhogen. De ketenregisseur kan op deze manier beter zijn rol vervullen als toezichthouder en de veehouders aansturen in geval van nieuwe ontwikkelingen, tekortkomingen bij de veehouderij of ontheffingen. Naast fysieke bezoeken aan het bedrijf is het ook mogelijk om infosessies (studiebijeenkomst, infoavond, etc) te organiseren, vooropgesteld dat dit middels een presentielijst wordt bevestigd. In dit laatste geval mag dit gelden voor 50% van het aantal deelnemers, om daarmee het aantal van 50% bedrijfsbezoeken te complementeren.
  • Het criterium waarin werd aangegeven dat ketenregisseurs de controlerapporten van de CI’s ontvangen, is verwijderd. De CI’s versturen deze gegevens namelijk niet aan de ketenregisseurs, waardoor de ketenregisseurs hier vaak niet aan konden voldoen. In plaats hiervan is een nieuw criterium opgenomen wat aangeeft dat de ketenregisseur over een overzicht moet beschikken waarin is te zien of de veehouderijen over een geldig certificaat beschikken of niet.
  • Het criterium “Afmelden deelnemende veehouderijbedrijven” is duidelijker geformuleerd en de interpretatie is aangescherpt om het beoogde doel van dit criterium beter te kunnen nastreven.
  • In het BLk portaal moeten ketenregisseurs bij aanmelding van een veehouderij de afnemer invullen. Soms wijzigt de afnemer na verloop van de tijd. Er is nu een nieuw criterium toegevoegd waarin is aangegeven dat ketenregisseurs de afnemers van de veehouderijen ook up-to-date moeten houden in het BLk portaal.

Voor de inwerkingtreding van de herziene ketenregisseur criteria wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd. Dit houdt in dat de criteria ingaan op 2 juli 2024, ofwel 3 maanden na publicatiedatum. Voor een beperkt aantal criteria, S1.2.2, S10.5.2 en S10.5.5 (voorheen waren dit KR08b, KR10 en KR16), wordt een overgangstermijn gehanteerd van 12 maanden. Voor deze criteria geldt dat de sanctie na 12 maanden wordt gewijzigd van aanbeveling naar minor.

Voorafgaand aan vaststelling van de criteria zijn de voorgestelde wijzigingen ter raadpleging voorgelegd aan de ketenregisseurs. Klik hier om de resultaten van de raadpleging te bekijken.

Toon meer

Wat is een ketenregisseur?

Een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht houdt op de, bij zijn keten aangesloten, veehouderijbedrijven. Daarnaast koppelt de ketenregisseur de verschillende schakels binnen de keten aan elkaar, van primair bedrijf tot verwerker / verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten.

De ketenregisseur kan bijvoorbeeld de slachterij, verwerker, eierpakstation of een intermediaire (bemiddelde, tussen-) organisatie zijn.

Toon meer

Veelgestelde vragen ketenregisseur

Heeft u vragen over het bedrijfstype ketenregisseur? Download hieronder de veelgestelde vragen.

Toon meer