Commissie van beroep

De Commissie van Beroep is belast met het uitbrengen van een advies aan het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk over beroepzaken ingediend door deelnemers tegen de door de SBLk genomen sanctiebesluiten op grond van artikel 7, lid 1, van het Reglement gebruik en toezicht Beter Leven keurmerk. De Commissie van Beroep voert hierbij een onderzoek uit naar de feiten en omstandigheden.

Het beroep dient schriftelijk en per aangetekende post bij de Beroepscommissie te worden ingediend. Een beroep, indien gericht tegen beslissing/sanctie van de SBLk, is slechts ontvankelijk indien deze per post wordt bezorgd binnen zes weken na de dag waarop het bestreden besluit is medegedeeld, uitgereikt of verzonden.

De Commissie van Beroep zetelt te Den Haag, ten kantore van de Stichting Beter Leven keurmerk te Den Haag

Het beroep dient de volgende gegevens te bevatten:

  1. de naam en het adres van de klager;
  2. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gronden van beroep;
  3. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vordering.

Elk beroep dient vergezeld te gaan van schriftelijke bewijsstukken, voor zover de klager daarover de beschikking heeft, alsmede van storting van een behandelbedrag à € 250,– op een nader aan te geven bankrekening. Dit bedrag is te allen tijde verschuldigd ongeacht het advies van de Commissie.

De Commissie zal in haar advies mede bepalen, hoe hoog de kosten van de behandeling van de procedure zijn en wie deze kosten zal dragen. Degene die geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, zal de kosten van de procedure niet hoeven te dragen.

Het advies van de Commissie is het bindend advies aan het bestuur van de Stichting.
Voor meer informatie: