Schattingen en directieverklaringen

De SBLk kent een variabele deelnemersbijdrage. Deze bijdrage voor deelnemers is gericht op het aantal producten dat vanuit een primaire deelnemer naar de industrie gaat. Het is een bijdrage die afhankelijk is van de aantallen slachtdieren, eieren of kilogrammen zuivel. Deze kosten worden alleen berekend aan de partij die deze secundaire deelnemer ontvangt van de primaire sector. De tarieven zijn gebaseerd op een percentages van de prijs zoals te vinden in het handboek kwantitatieve informatie veehouderij.

Iedere deelnemer die vanuit de primaire sector producten of slachtdieren ontvangt kan via het portaal een schatting opgeven. Onderstaand gaan we er specifiek per productgroep op in. De tarieven zijn terug te vinden in de prijslijst. De schatting zal als voorschot in 4 kwartalen worden gefactureerd. Deze voorschotten worden na afloop van het jaar verrekend met de eindafrekening die wij aan de hand van de directieverklaring opmaken.

Slachterijen

De heffing voor slachterijen is per BLk slachtdier. De directieverklaring is per slachterij afzonderlijk ingevuld en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de slachterij. Dieren die onder loonslacht worden geslacht, worden ook in de directieverklaring opgegeven bij het slachthuis dat deze dieren slacht. Dieren uit een Biologische keten worden niet in de directieverklaring opgegeven. Ons format voor de directieverklaring en de instructie waar u de schatting en directie verklaring moet inlezen zijn via de links onderaan deze pagina te vinden.

Pakstation en eierverwerkers

Naast pakstations gaat de SBLk ook andere bedrijven, die rechtstreeks de eieren ontvangen van de leghennenhouder, een variabele bijdrage in rekening brengen per 2022. Dit om de kostenverdeling eerlijker te maken en de kosten daar te leggen waar ze horen.

Voor eieren geldt een heffing per ontvangen BLk ei. Alleen de BLk eieren die fysiek zijn ontvangen van de veehouder, worden in de directieverklaring opgegeven. De directieverklaring is per pakstation, verwerker of logistiek dienstverlener 2B afzonderlijk ingevuld en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf.

In de eierketen kunnen eieren ongesorteerd worden doorverkocht aan andere pakstations, verwerkers en logistiek dienstverlener 2B. Alle eieren die zijn ontvangen als BLk, ongeacht of deze als BLk worden afgezet, worden opgegeven in de directieverklaring. Wij vragen alleen een heffing over de ontvangen eieren van de primaire deelnemer om een dubbele belasting van de eieren te voorkomen. In onderstaande rekenvoorbeeld een korte uitleg wat wij in de directieverklaring verwachten terug te vinden.

tabel invoeren directieverklaring eieren
tabel rekenvoorbeeld eieren die in de directieverklaring moeten

In dit voorbeeld geeft het pakstation 100 op in de directieverklaring. Er worden 100 eieren geleverd van de pluimveehouder naar het pakstation. Deze eieren moeten in de directieverklaring staan.
De verwerker heeft 90 BLk eieren ontvangen. De 70 ontvangen eieren die zijn ontvangen van de veehouder moeten worden opgegeven in de directieverklaring. De 20 eieren ontvangen van het pakstation niet.

Ons format voor de directieverklaring en de instructie waar u de schatting en directie verklaring moet inlezen zijn via de links onderaan deze pagina te vinden.

Zuivel

Vanaf het jaar 2022 zal de SBLk variabele kosten in rekening brengen bij de zuivelverwerker. Deze kosten zijn per 100 kilogram ontvangen zuivel. Producenten van zuivelproducten doen een afdracht over de ontvangen massa zuivel. Deze afdracht geldt alleen voor verwerkers die de zuivel als eerste schakel fysiek ontvangen van een veehouder. Bedrijven die zuivel in de vorm van yoghurt ontvangen, of alleen kaas rijpen, hoeven deze afdracht niet ook te doen. Alle als Beter Leven ontvangen rauwe melk in de directieverklaring over een jaar moeten worden opgegeven aan de SBLk. Ons format voor de directieverklaring zal voor het einde van 2022 worden toegevoegd aan deze pagina. De instructie waar u de schatting en directie verklaring moet inlezen, zijn via de links onderaan deze pagina te vinden.

Waar in te voeren

In de onderstaande werkinstructie is terug te vinden op welke pagina’s in het portaal de schatting en directieverklaringen in te voeren zijn. Het is van belang dat de directieverklaring door een bevoegd persoon is ondertekend. Wij moeten er gemakshalve vanuit gaan dat de persoon die de verklaring ondertekent hier dan ook bevoegd voor is. Als er een schatting of directieverklaring is ingevuld, moet de pagina worden opgeslagen. Na het indienen van de schatting of de directieverklaring kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan. Als u toch aanleiding heeft om een aanpassing door te voeren, dan kunt u het beste contract opnemen met financien@sblk.nl.