Raadpleging 27 oktober tot 8 december 2017

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Het gaat om:

Concept gewijzigde criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Rund met 1 ster
 • Beter Leven keurmerk Rund met 2 sterren
 • Beter Leven keurmerk slachterij rund
 • Beter Leven keurmerk Retail met verwerker (hoofdkantoor en filiaal)
 • Beter Leven keurmerk Foodservice (hoofdkantoor en filiaal)

De voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven in de concept BLk criteria.

Concept nieuwe criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Rund met 3 sterren
 • Beter Leven keurmerk hoofdkantoor leverende zoogkoeien bedrijven

Deze gewijzigde en nieuwe criteria worden hierbij ter raadpleging aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.

Procedure raadpleging

Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende BLk deelnemers 6 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Ketenregisseurs worden gevraagd om de bij hen aangesloten rundveehouderijbedrijven te informeren over de gewijzigde criteria voor BLk runderen met 1, 2 of 3 sterren. We willen ketenregisseurs daarnaast vragen om de reacties van de bij hen aangesloten veehouders te verzamelen en gebundeld in te sturen.

Reacties dienen vóór 8 december 2017, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven keurmerk

                Postbus 85980

                2508 CJ DEN HAAG

                info@sblk.nl

De reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het eventueel verder bijstellen en/of het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. Deze nieuwe criteria worden 3 maanden na publicatie op de website van kracht.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Hieronder worden kort de belangrijkste, voorgestelde wijzigingen in de bestaande criteria samengevat. Voor een volledig overzicht van de doorgevoerde wijzigingen wordt verwezen naar de concept  criteria:

A. Algemene wijzigingen

 1. De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bedrijven het gebruik van het Beter Leven keurmerk te onthouden, dan wel in te trekken. Hiervoor zijn enige tijd geleden uitsluitingscriteria opgesteld. Deze uitsluitingscriteria zijn nu ook opgenomen in de criteria die jaarlijks worden gecontroleerd door de certificatie instelling.
 2. De criteria zijn verder geüniformeerd over de diersoorten en de verschillende aantallen sterren.
 3. De criteria zijn verder verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn o.a. gebaseerd op vragen uit de praktijk.

B. Wijzigingen BLk criteria runderen 1 en 2 sterren

 1. De definitie van rundvlees is verder verduidelijkt.
 2. Een cursus mens-dier interactie is opgenomen in de criteria.
 3. Kopieën van runderpaspoorten van geïmporteerde runderen moeten op het bedrijf aanwezig zijn
 4. De definitie van ruwvoer is verder uitgewerkt.
 5. Er is toegevoegd dat het voer naast GMP+ ook mag voldoen aan een door de Dierenbescherming als gelijkwaardig erkend kwaliteitssysteem.
 6. Er zijn extra brandveiligheid criteria toegevoegd.
 7. De criteria waaronder onthoornen en castratie (methode, verdoving, pijnbestrijding achteraf)  is toegestaan zijn verder verduidelijkt.
 8. Er zijn nieuwe criteria opgenomen over IBR en BVD bestrijding/ vrij status.
 9. De veebezetting per ha. grasland is verhoogd op basis van de Biologische normen.
 10. De interpretatie van het criterium t.a.v. de zicht vanuit de stal is verder verduidelijkt.
 11. Er zijn een criteria toegevoegd over de zachte ligplek, deze moet schoon en droog zijn, oftewel voldoende ingestrooid, daarnaast mogen de runderen niet te bevuild zijn.
 12. Er is een criterium toegevoegd over luchtkwaliteit (grootte luchtinlaat opening, per dier), dit criterium wordt van kracht wanneer er nieuw- of verbouw wordt gepleegd, maar uiterlijk 1 januari 2040. 
 13. Er zijn criteria toegevoegd over het gebruik van pleegmoeders.
 14. Het criterium ‘Verblijf op vleesveebedrijf’ is aangepast. Dieren kunnen nu korter op het vleesveebedrijf worden afgemest als de voorliggende zoogkoeien bedrijven als Multi-site zijn gecertificeerd.
 15. Er zijn criteria toegevoegd waaronder runderen die worden gehouden in natuurgebieden (natuurbegrazing) ook in aanmerking komen voor het Beter Leven keurmerk.
 16. Er is opgenomen dat de afnemers van BLk runderen (slachterij/rundveebedrijven) moeten zijn goedgekeurd/gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk.
 17. Er is een verbod op het gebruik van veemarkten opgenomen.
 18. Tijdens de reguliere, jaarlijkse controle moet per diercategorie het aantal BLk dierplaatsen en het aantal aanwezige BLk dieren door de controleur worden vastgelegd.

C. Wijzigingen slachterij rund

 1. Er is een criterium opgenomen dat de slachterij iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLk of het BLk certificaat direct dient te melden aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven keurmerk.
 2. De slachterij dient een EG erkenningsnummer te hebben, dit verzekert dat het bedrijf onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit en deze o.a. de HACCP principes op het bedrijf heeft gecontroleerd.
 3. Daarnaast is een criterium opgenomen dat de slachterij een certificaat van een door GFSI erkend systeem (bijv. BRC, IFS, FSSC 22000) dient te hebben.
 4. Er is dient een kwaliteitshandboek te zijn waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd.
 5. De werkzaamheden met Beter Leven dieren dienen maandelijks te worden geëvalueerd, incl. eventuele problemen/afwijkingen.
 6. Er moet een zichtbare, strikte scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren) en niet Beter Leven vlees, via een kanalisatiesysteem.
 7. Aangescherpte criteria voor de vierkantstelling/massabalans, vergelijkbaar met de BLk criteria voor be- en verwerkende bedrijven.
 8. Elektrische veeprikkers mogen niet meer worden gebruikt, bij BLk en niet-BLk runderen. Er mogen geen elektrische veeprikkers op de bedrijfslocatie aanwezig zijn.
 9. Opnemen van criteria voor cameratoezicht, deze criteria worden binnen twee jaar van de publicatie van de definitieve criteria van kracht.
 10. Er is een criterium opgenomen  t.a.v. een ingangscontrole waarbij wordt gecontroleerd of het leverende veehouderijbedrijf op moment van leveren is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
 11. Daarnaast moet worden gecontroleerd dat de ontvangen BLk slachtdieren niet langer dan 4 uur zijn getransporteerd.
 12. Na nieuw- of verbouw van de gang naar de bedwelmingsplaats worden de runderen via een Round Crowd Pen / Single shute (conform het ontwerp van Temple Grandin) naar de bedwelmingsplaats geleidt.
 13. Opnemen van aanvullende criteria voor de bedwelmingsplaats, bedwelmingsmethode, effectiviteit van bedwelming en wijze van verbloeden.
 14. De slachtgegevens moeten worden teruggekoppeld aan leverancier.
 15. Opnemen van criteria voor goedgekeurde afnemers.
 16. Opnemen van een criterium over het registeren van de gebruikte Logistiek dienstverleners (vrieshuizen, opslag).
 17. Opnemen van een criterium voor de BLk aanduiding op afgeleverde producten, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 18. Opnemen van criteria voor wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en communicatie uitingen.

D. Wijzigingen Foodservice

 1. De mogelijkheid van BLk grondstofcertificering is als optie, naast de gebruikelijke productcertificering, opgenomen in de BLk criteria.
 2. Er is een frequentie van de massabalans (BLk inkoop en BLk verkoop) toegevoegd. Deze wordt door het hoofdkantoor minimaal 1 keer per jaar opgemaakt voor elk deelnemend filiaal en elk Beter Leven bulk product.
 3. Er is toegevoegd dat maal- en draai producten niet in aanmerking komen voor het Beter Leven keurmerk.
 4. Bij de filialen is toegevoegd dat een leidinggevende binnen het filiaal wekelijks controle op correcte stickering van producten (steekproef) uitvoert bij een aantal vaste en/of tijdelijke medewerkers.
 5. De sanctie bij verkeerde stickering van producten is aangepast. Niet stickeren van BLk producten kan lichter worden gesanctioneerd. BLk stickers op niet-BLk waardige producten wordt zwaarder gesanctioneerd.

E. Wijzigingen Retail met verwerker

 1. Er is een frequentie van de massabalans (BLk inkoop en BLk verkoop) toegevoegd. Deze wordt door het hoofdkantoor minimaal 1 keer per jaar opgemaakt voor elk deelnemend filiaal en elk Beter Leven bulk product.
 2. Er is toegevoegd dat maal- en draai producten niet in aanmerking komen voor het Beter Leven keurmerk
 3. Bij de filialen is toegevoegd dat een leidinggevende binnen het filiaal wekelijks controle op correcte stickering van producten (steekproef) uitvoert bij een aantal vaste en/of tijdelijke medewerkers.
 4. De sanctie bij verkeerde stickering van producten is aangepast. Niet stickeren van BLk producten kan lichter worden gesanctioneerd. BLk stickers op niet-BLk waardige producten wordt zwaarder gesanctioneerd.
 5. Opnemen van een criterium over het registeren van de gebruikte Logistiek dienstverleners (vrieshuizen, opslag, DC’s).