Raadpleging van 15 april tot 30 mei 2016

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Het gaat om:

Concept gewijzigde criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Vleeskuikens met 1 ster
 • Beter Leven keurmerk Vleeskuikens met 2 sterren
 • Beter Leven keurmerk Vleeskuikens met 3 sterren
 • Beter Leven keurmerk Leghennen met 1 ster
 • Beter Leven keurmerk Leghennen met 2 sterren
 • Beter Leven keurmerk Leghennen met 3 sterren
 • Beter Leven keurmerk verwerkers

Concept nieuwe criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Kalkoenen met 1 ster
 • Beter Leven keurmerk Kalkoenen met 2 sterren
 • Slagers in supermarkten die producten met het Beter Leven keurmerk verwerken
 • Food service bedrijven die producten met het Beter Leven keurmerk verwerken

Deze criteria worden hierbij ter raadpleging aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd

Inspraak

Voordat de Dierenbescherming  de gewijzigde criteria definitief vaststelt, wordt er via een inspraakronde afgestemd met de deelnemende bedrijven. Tijdens de inspraakronde kunnen deelnemers reageren op de voorgestelde wijzigingen, met name vanuit praktische haalbaarheid. Deelnemers krijgen 6 weken om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Eventueel wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om deelnemers hun reacties mondeling toe te laten lichten. 

Reacties dienen vóór 31 mei 2016, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven Keurmerk

                Postbus 85980

                2508 CJ  DEN HAAG

                aanvraag@beterlevenkeurmerk.nl

Werkwijze inspraakronde

De mogelijke consequenties in de praktijk en de praktijkkennis van deelnemers worden meegewogen bij het definitief vaststellen van de criteria door de Dierenbescherming. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk met een ingangsdatum waarop deze nieuwe criteria van kracht worden.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen in de al bestaande criteria samengevat:

A. Algemene wijzigingen pluimvee

 1. De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bedrijven het gebruik van het Beter Leven keurmerk te onthouden, dan wel in te trekken. Hiervoor zijn enige tijd geleden uitsluitingscriteria opgesteld. Deze uitsluitingscriteria zijn nu ook opgenomen in de criteria die jaarlijks worden gecontroleerd door de certificerende instelling.
 2. Veehouderijbedrijven dienen aangesloten  te zijn bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur.
 3. Met het oog op de brandveiligheid dient er minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie plaats te vinden.  
 4. Alle verblijven (o.a. stal, overdekte uitloop) zijn overal minimaal 2 meter hoog.
 5. De inrichting/begroeiing van de vrije uitloop (waar van toepassing) is nader gespecificeerd.
 6. Het gebruik van stroomdraden is niet toegestaan.
 7. Er dienen afspraken te worden gemaakt met de dierenarts over de wijze van het euthanaseren van niet behandelbare dieren, en de beschikbaarheid van dierenarts voor het euthanaseren van wrak geworden dieren bij noodsituaties.
 8. Er dient een één-op-één overeenkomst met een geborgde dierenarts te zijn afgesloten.
 9. De pluimveehouder dient een actueel bedrijfsgezondheidsplan (BGP) te hebben opgesteld met de geborgde pluimvee  dierenarts waarmee de pluimveehouder een overeenkomst heeft.
 10. De criteria zijn op basis van vragen uit de praktijk verder verduidelijkt en verder geüniformeerd over de diersoorten en de verschillende aantallen sterren.

B. Wijzigingen vleeskuikens 1, 2 en 3 sterren

 1. De overdekte uitloop dient minimaal aan de lange te zijn gemaakt van daglicht- en luchtdoorlatend materiaal dat maximaal 50% van de wind breekt en maximaal 50% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegaas).
 2. Voor vleeskuikens met 1 ster is beschreven hoe, alleen bij bestaande stallen,  een overdekte uitloop kan worden gerealiseerd ingeklemd tussen twee gebouwen (bijv. stallen).

C. Wijzigingen leghennen 1, 2 en 3 sterren

 1. Pikblokken mogen niet uit dioxine houdend materiaal zijn gemaakt. Gasbetonblokken zijn daardoor niet langer toegestaan als piksteen.
 2. Nieuwe zitstokken dienen aan de bovenkant afgerond en afgeplat (paddenstoelvorm) te zijn.
 3. Bij leghennen 3 sterren zijn de criteria, die voorheen waren gebaseerd op Rondeel, nu veralgemeniseerd. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt in 2 scenario’s:
 4. Scenario 1: het nachtverblijf heeft via één zijde een uitloopt die toegang geeft tot een overdekte uitloop. De overdekte uitloop komt uit op een bosrand of een vrije uitloop.
  Scenario 2: het nachtverblijf geeft via meerdere zijdes toegang tot uitlopen. Hierbij komt minimaal één zijde uit op een vrije uitloop (evt. via een overdekte uitloop) en minimaal één zijde op een overdekte uitloop.

D. Wijzigingen be- en verwerkers

 1. Een verwerker is nu verplicht om een EG erkenningsnummer te hebben van de NVWA, dit verzekert dat het bedrijf onder toezicht staat van de NVWA en dat de NVWA o.a. de HACCP principes op het bedrijf heeft gecontroleerd.
 2. Er is een kwaliteitshandboek toegevoegd aan de criteria waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd.
 3. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren)
  • De ingangscontrole voor Beter Leven producten is verder aangescherpt. De verwerker moet bij binnenkomst controleren of het binnengekomen product en de bijbehorende leverancier voldoen aan de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren).
  • De criteria voor de vierkantstelling/massabalans zijn aangescherpt. Een verwerker moet vaker en beter controleren dat er niet meer Beter Leven product uitgaat dan dat er binnen is gekomen. De vierkantstelling/massabalans wordt opgemaakt per scope (diersoort en aantal sterren).
  • De wijze waarop Beter leven producten worden afgeleverd naar afnemers en welke informatie hierbij moet worden meegeven (identificatie van de Beter Leven scope: diersoort en aantal sterren op zowel het product, afleverbon en de factuur) is verder verduidelijkt.
 4. De controle op goedgekeurde leveranciers en afnemers is verder verduidelijkt. Alle aanleverende en afnemende bedrijfslocaties moeten voor het Beter Leven keurmerk en de bijbehorend scope (diersoort en aantal sterren)  zijn gecertificeerd of goedgekeurd.
 5. De procedures rondom wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers, goedgekeurde producten zijn opgenomen in de criteria.
 6. De procedures rondom het goedkeuren van producten ( inclusief de voorwaarden waar Beter Leven producten aan moeten voldoen) en communicatie uitingen zijn opgenomen in de criteria.