Raadpleging van 16 april tot 30 juni 2019

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven keurmerk criteria de bestaande criteria aangepast en een aantal nieuwe criteria opgesteld. Het gaat om:

Concept gewijzigde criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk kalf 1 ster
 • Beter Leven keurmerk kalf 2 sterren
 • Beter Leven keurmerk slachterij kalf
 • Beter Leven keurmerk slachterij kalkoen

De voorgestelde wijzigingen zijn met rood weergegeven in de concept Beter Leven keurmerk criteria. Voor een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen zie onderaan dit bericht.

Nieuwe criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk kalkoen 3 sterren
 • Beter Leven keurmerk kalf 3 sterren

Er zijn nu ook Beter Leven keurmerk criteria voor kalkoenen en kalveren met 3 sterren (niet-biologisch) opgesteld. Kalkoen- of kalverbedrijven die over een BIO certificaat beschikken komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren van het Beter Leven keurmerk. Kalkoen of kalverbedrijven die niet over een BIO certificaat beschikken maar wel in aanmerking willen komen voor 3 sterren van het Beter Leven keurmerk dienen aan deze criteria te voldoen.

 • Beter Leven keurmerk melkrund 1 ster

De Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming Nederland hebben gezamenlijk criteria voor de melkveehouderij, ontwikkeld. Criteria voor melkrund met 1 ster van het Beter Leven keurmerk zijn nu in een pilot met een aantal melkveehouders in de praktijk getest. Deze criteria worden nu uitgestuurd voor raadpleging.

 • Beter Leven keurmerk slager (grondstofcertificering)

Voor slagers zijn nieuwe criteria ontworpen, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Slagersbond (KNS) en Meat.nl. Om de administratieve last voor slagers zoveel mogelijk te beperken is er een andere borgingssystematiek ontwikkeld. Bij slagers wordt gebruik gemaakt van grondstofcertificering. Grondstofcertificering is ook al een optie bij Food Service. Er is een pilot uitgevoerd met 3 slagers, waarbij de systematiek op basis van grondstofcertificering is getest.

Deze concept gewijzigde en nieuwe criteria worden hierbij ter raadpleging voorgelegd aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk.

Procedure raadpleging

Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende Beter Leven keurmerk deelnemers 6 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Reacties dienen vóór 30 juni 2019, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven keurmerk
Postbus 85980
2508 CJ  DEN HAAG
info@sblk.nl

De reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het eventueel verder bijstellen en het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. De definitieve criteria worden 3 maanden na publicatie op de website van kracht.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in bestaande criteria

Hieronder worden kort de belangrijkste, voorgestelde wijzigingen in de bestaande criteria samengevat. Ook is er een Q&A raadpleging BLk criteria vleeskalveren beschikbaar.
Voor een volledig overzicht van de doorgevoerde wijzigingen wordt verwezen naar de concept criteria:

A. Wijzigingen Beter Leven keurmerk criteria kalveren 1 en 2 sterren

 1. De criteria voor 1 ster Blank en 1 ster Rosé zijn samengevoegd.
 2. Algemene uitsluitingscriteria zijn opgenomen over activiteiten op het bedrijf die in strijd zijn met het beleid van de Dierenbescherming, genetisch gemanipuleerde dieren, megastallennorm, ketenregisseur, etagestallen, medewerking aan controleurs en Beter Leven keurmerk waardigheid van alle dieren.
 3. Een aanbeveling is opgenomen voor de herkomst van de kalveren van Beter Leven keurmerk melkveebedrijven.
 4. Het criterium over Kennis en Vaardigheden (scholing) is verduidelijkt.
 5. Een cursus mens-dier interactie is opgenomen in de criteria.
 6. Er zijn criteria opgenomen over melkvoer- en ruwvoervreetplaatsen.
 7. Er is een criterium opgenomen over het voorzien van spenen.
 8. Er is een criterium opgenomen over het automatiseren van de melkverstrekking.
 9. De criteria over ruwvoerverstrekking bij 1 ster zijn aangescherpt.
 10. Er is toegevoegd dat het voer naast GMP+ ook mag voldoen aan een door de Dierenbescherming als gelijkwaardig erkend kwaliteitssysteem.
 11. Er is een criterium opgenomen over de opslag van voer.
 12. Er zijn criteria opgenomen over analyse van de waterkwaliteit.
 13. Er is een criterium over een hygiëneplan opgenomen.
 14. Er zijn extra brandveiligheid criteria toegevoegd.
 15. Er is een criterium over het bestrijden van ongewenste dieren opgenomen.
 16. Het criterium over luchtkwaliteit is aangepast.
 17. Er zijn criteria opgenomen, met overgangstermijn, om mest en urine direct aan de bron te scheiden.
 18. Er is een criterium toegevoegd, met overgangstermijn, over het daglicht doorlatend oppervlak.
 19. Er is een criterium over dag- en nachtritme toegevoegd.
 20. Het oppervlak voor kalveren wordt met een overgangstermijn vergroot bij zowel 1 als 2 sterren.
 21. Er is een minimale groepsgrootte, met overgangstermijn, voorgeschreven.
 22. Bij ver- en nieuwbouw, doch uiterlijk per 1 januari 2028, moet de vloer ingestrooid zijn of van een rubberen toplaag voorzien zijn. 
 23. Er is een criterium opgenomen over schuurvoorziening.
 24. De overeenkomst met de dierenarts en het bedrijfsgezondheidsplan zijn verder uitgewerkt.
 25. Voor het antibioticaverbruik wordt nu verwezen naar de waardes van de SDa.
 26. Vervoer van kalveren van het melkveebedrijf naar het kalvermestbedrijf is gewijzigd in 28 in plaats van 14 dagen.
 27. Er is opgenomen dat de afnemers van Beter Leven keurmerk kalveren (slachterij/kalverbedrijven) moeten zijn goedgekeurd/gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk.
 28. Er is een verbod op het gebruik van veemarkten opgenomen.
 29. Tijdens de reguliere, jaarlijkse controle moet per diercategorie het aantal Beter Leven keurmerk dierplaatsen en het aantal aanwezige Beter Leven keurmerk dieren door de controleur worden vastgelegd.

B. Wijzigingen Beter Leven keurmerk Slachterij kalkoen en Slachterij kalf

 1. Er is een criterium opgenomen dat de slachterij iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan Beter Leven keurmerk of het Beter Leven keurmerk certificaat direct dient te melden aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven keurmerk.
 2. De slachterij dient een EG erkenningsnummer te hebben, dit verzekert dat het bedrijf onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit en deze o.a. de HACCP principes op het bedrijf heeft gecontroleerd.
 3. Daarnaast is een criterium opgenomen dat de slachterij een certificaat van een door GFSI erkend systeem (bijv. BRC, IFS, FSSC 22000) dient te hebben.
 4. Er is dient een kwaliteitshandboek te zijn waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd.
 5. De werkzaamheden met Beter Leven dieren dienen maandelijks te worden geëvalueerd, incl. eventuele problemen/afwijkingen.
 6. Er moet een zichtbare, strikte scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren) en niet Beter Leven vlees, via een kanalisatiesysteem.
 7. Aangescherpte criteria voor de vierkantstelling/massabalans, vergelijkbaar met de Beter Leven keurmerk criteria voor be- / verwerkende bedrijven.
 8. Nieuwe criteria voor cameratoezicht zijn opgenomen.
 9. Er is een criterium opgenomen t.a.v. een ingangscontrole waarbij wordt gecontroleerd of het leverende veehouderijbedrijf op moment van leveren is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
 10. Opnemen van aanvullende criteria voor de ontvangstplaats, bedwelmingsplaats, bedwelmingsmethode, effectiviteit van bedwelming en wijze van verbloeden.
 11. De slachtgegevens moeten worden teruggekoppeld aan de leverancier.
 12. Opnemen van criteria voor goedgekeurde afnemers.
 13. Opnemen van een criterium over het registeren van de gebruikte Logistiek dienstverleners (vrieshuizen, opslag).
 14. Opnemen van een criterium voor de Beter Leven keurmerk aanduiding op afgeleverde producten, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 15. Opnemen van criteria voor wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en communicatie uitingen.

C. Specifieke wijziging Beter Leven keurmerk slachterij kalf

 1. De Minolta Spectrum methode is toegevoegd om het Hemoglobinegehalte te bepalen.