Raadpleging van 26 oktober tot 8 december 2016

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven criteria de bestaande criteria aangepast en nieuwe criteria opgesteld. Het gaat om:

Concept gewijzigde criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Varkens met 1 ster
 • Beter Leven keurmerk Varkens met 2 sterren
 • Beter Leven keurmerk Varkens met 3 sterren
 • Beter Leven keurmerk slachterij varken
 • Eierpakstation (met IKB Ei certificaat)

De voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven in de concept criteria. Voor een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen zie onderaan dit bericht.

Concept nieuwe criteria voor:

 • Ketenregisseurs
 • Eierpakstation zonder IKB ei certificaat

Deze criteria worden hierbij ter raadpleging aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.

Procedure raadpleging

Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende BLk deelnemers 6 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Ketenregisseurs worden gevraagd om de bij hen aangesloten varkensbedrijven te informeren over de gewijzigde criteria voor Varkens met 1, 2 of 3 sterren.

Reacties dienen vóór 7 december 2016, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven keurmerk

                Postbus 85980

                2508 CJ DEN HAAG

                info@beterlevenkeurmerk.nl

De reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het eventueel verder bijstellen en/of het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. Deze nieuwe criteria worden 6 weken na publicatie op de website van kracht.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen in de al bestaande criteria samengevat:

A. Algemene wijzigingen

 1. De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bedrijven het gebruik van het Beter Leven keurmerk te onthouden, dan wel in te trekken. Hiervoor zijn enige tijd geleden uitsluitingscriteria opgesteld. Deze uitsluitingscriteria zijn nu ook opgenomen in de criteria die jaarlijks worden gecontroleerd door de certificatie instelling.
 2. De criteria zijn verder geüniformeerd over de diersoorten en de verschillende aantallen sterren.
 3. De criteria zijn verder verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn o.a. gebaseerd op vragen uit de praktijk.

B. Wijzigingen varkens 1, 2 en 3 sterren

 1. De definities rondom nieuw- en/of verbouw zijn verder verduidelijkt.
 2. De nieuwe wettelijke regels ten aanzien van ongediertebestrijding zijn opgenomen in de criteria.
 3. Verder uitgewerkte criteria voor de scheiding tussen de schone en de vuile weg.
 4. Aangescherpte criteria voor noodmaatregelen bij stroom uitval/uitvallen ventilatie.
 5. Aangescherpte criteria voor het euthanaseren van varkens.
 6. Afstemmen van de criteria voor verrijkingsmateriaal op de nieuwe Europese voorstellen.
 7. Opnemen van het begeleidingstraject van Wageningen UR bij varkenshouders met problemen bij groepshuisvesting tijdens de vroege dracht.
 8. Opnemen van het minimum aantal vreet- en drinkplaatsen bij zeugen.
 9. Opnemen van de Europese verplichting om per 01-01-2018 te stoppen met castreren in de criteria.
 10. Indien er tandjes worden geslepen dient er een plan van aanpak te zijn aanwezig te zijn, op basis waarvan de problemen binnen een jaar (bij de volgende controle) worden verholpen en er weer met het tandenslijpen kan worden gestopt.
 11. Verlaging van het aantal drinknippels bij met brijvoer gevoerde vleesvarkens naar 1 drinknippel per 24 vleesvarkens.
 12. Bij speenbiggen en vleesvarkens kunnen plateau’s worden gebruik om aan de minimum oppervlakte per speenbig/vleesvarken te voldoen. Deze plateau’s dienen, op termijn, te voldoen aan de opgenomen aanbevelingen. Vooralsnog zijn dit aanbevelingen, en is er geen sanctie als hier niet aan wordt voldaan.

C. Wijzigingen slachterij varkens

 1. De slachterij is verplicht om een EG erkenningsnummer te hebben, dit verzekert dat het bedrijf onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit en deze o.a. de HACCP principes op het bedrijf heeft gecontroleerd.
 2. Opnemen van een maandelijkse evaluatie van de werkzaamheden, en eventuele problemen/afwijkingen.
 3. Opnemen van een kwaliteitshandboek waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd.
 4. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren)
 5. Opnemen van een criterium t.a.v. een ingangscontrole waarbij wordt gecontroleerd of het leverende veehouderijbedrijf op moment van leveren is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
 6. Aangescherpte criteria voor de vierkantstelling/massabalans, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 7. Opnemen van een criterium voor de BLk aanduiding op afgeleverde producten, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 8. Opnemen van criteria voor cameratoezicht, deze criteria worden binnen twee jaar van de publicatie van de definitieve criteria van kracht.
 9. Opnemen van aanvullende criteria voor de bedwelmingsplaats, bedwelmingsmethode (elektrisch of gasbedwelming) en het monitoren van de effectiviteit van bedwelming.
 10. Opnemen van criteria voor de detectie van berengeur via de humane neus.
 11. Opnemen van criteria voor goedgekeurde afnemers.
 12. Opnemen van criteria voor wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en communicatie uitingen.

D. Wijzigingen eierpakstation (met IKB Ei certificaat)

 1. Opnemen van criteria voor een EG erkenningsnummer en daarnaast dient het pakstation gecontroleerd te worden op de HACCP principes door de bevoegde autoriteit.
 2. Opnemen van een kwaliteitshandboek waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren)
 3. Opnemen van een criterium t.a.v. een ingangscontrole waarbij wordt gecontroleerd of het leverende veehouderijbedrijf op moment van leveren is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
 4. Opnemen van een criterium voor de vierkantstelling, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 5. Opnemen van een criterium voor de BLk aanduiding op afgeleverde producten, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 6. Opnemen van criteria voor goedgekeurde afnemers.
 7. Opnemen van criteria voor wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en communicatie uitingen.