Raadpleging van 27 maart tot 10 juni 2020

De Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming Nederland hebben gezamenlijk criteria voor de melkveehouderij ontwikkeld. Criteria voor melkrund met 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk zijn nu in een pilot met een aantal melkveehouders in de praktijk getest. Deze nieuwe criteria worden hierbij ter raadpleging voorgelegd aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk.

Nieuwe criteria voor:

Graag attenderen we u op het volgende: tegelijk met de start van deze raadpleging is een bericht over de koppeling van biologisch gecertificeerde dagverse melk met het 3 sterren Beter Leven keurmerk op de website gepubliceerd. Dit bericht vindt u hier.

Procedure raadpleging
Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende Beter Leven keurmerk deelnemers 6 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Reacties dienen vóór 10 juni 2020, schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven keurmerk
Postbus 85980
2508 CJ DEN HAAG

info@sblk.nl

De reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het eventueel verder bijstellen en het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. De definitieve criteria worden 3 maanden na publicatie op de website van kracht.