Raadpleging van 3 april tot 16 mei 2018

De Dierenbescherming heeft voor een deel van de Beter Leven keurmerk criteria de bestaande criteria aangepast en een aantal nieuwe criteria opgesteld. Het gaat om:

Concept gewijzigde criteria voor:

 • Beter Leven keurmerk Konijn 1 ster
 • Beter Leven keurmerk slachterij pluimvee

De voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven in de concept BLk criteria.
Voor een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen zie onderaan dit bericht.

Deze gewijzigde criteria worden hierbij ter raadpleging aan de betreffende deelnemers van het Beter Leven keurmerk voorgelegd.

Tijdens de raadplegingsronde krijgen de betreffende Beter Leven keurmerk deelnemers 6 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Reacties dienen vóór 16 mei 2018schriftelijk (per email of per post) te worden verstuurd aan:

Stichting Beter Leven keurmerk
Postbus 85980
2508 CJ  DEN HAAG
info@sblk.nl

De reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het eventueel verder bijstellen en het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. De definitieve criteria worden 3 maanden na publicatie op de website van kracht.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Hieronder worden kort de belangrijkste, voorgestelde wijzigingen in de bestaande criteria samengevat. Voor een volledig overzicht van de doorgevoerde wijzigingen wordt verwezen naar de concept  criteria:

A. Algemene wijzigingen BLk criteria

 1. De Dierenbescherming houdt zich het recht voor om bedrijven het gebruik van het Beter Leven keurmerk te onthouden, dan wel in te trekken. Hiervoor zijn enige tijd geleden uitsluitingscriteria opgesteld. Deze uitsluitingscriteria zijn nu ook opgenomen in de criteria die jaarlijks worden gecontroleerd door de certificatie instelling.
 2. De criteria zijn verder geüniformeerd over de diersoorten.
 3. De criteria zijn verder verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn o.a. gebaseerd op vragen uit de praktijk.

B. Wijzigingen BLk criteria konijnen 1 ster

 1. Criteria over de crèche, individuele huisvesting in de groepsruimte en tussenverblijf vleeskonijnen zijn verwijderd.
 2. Er is toegevoegd dat het voer naast GMP+ ook mag voldoen aan een door de Dierenbescherming als gelijkwaardig erkend kwaliteitssysteem.
 3. Het aantal drinknippels per dier is gedefinieerd en een criterium dat de analyse van de waterkwaliteit beschrijft is toegevoegd.
 4. Er zijn extra brandveiligheid criteria toegevoegd.
 5. Criteria over het scheiden van BLk en niet-BLk dieren zijn gedefinieerd.
 6. De vereisten voor de bedrijfseigen dierenarts zijn verder gedefinieerd.
 7. Er is een criterium opgenomen over trainen van personeel dat inseminaties uitvoert.
 8. Er is een criterium over euthanasiemethoden opgenomen.
 9. Er zijn criteria opgenomen voor de begrenzing van uitval van voedsters, jongen en vleeskonijnen. Indien bedrijven niet voldoen, gelden nieuwe criteria over een plan van aanpak en raadpleging van een onafhankelijke deskundige om de uitval terug te dringen.
 10. Er is een criterium opgenomen over het bespreken van slachtbevindingen met de bedrijfseigen dierenarts.
 11. Er zijn criteria toegevoegd voor opfokvoedsters.
 12. Huisvestingseisen als oppervlakte en bodembedekking voor voedsters in groep en individueel en vleeskonijnen zijn aangepast.
 13. Criteria over de slacht zijn verwijderd.

C. Wijzigingen BLk criteria slachterij pluimvee

 1. Er is een criterium opgenomen dat de slachterij iedere wijziging die van invloed is/kan zijn op de deelname aan BLk of het BLk certificaat direct dient te melden aan de Certificerende Instantie en de Stichting Beter Leven keurmerk.
 2. De slachterij dient een EG erkenningsnummer te hebben, dit verzekert dat het bedrijf onder toezicht staat van de bevoegde autoriteit en deze o.a. de HACCP principes op het bedrijf heeft gecontroleerd.
 3. Daarnaast is een criterium opgenomen dat de slachterij een certificaat van een door GFSI erkend systeem (bijv. BRC, IFS, FSSC 22000) dient te hebben.
 4. Er is dient een kwaliteitshandboek te zijn waarin de belangrijkste procedures voor de Beter Leven productie moeten zijn vastgelegd.
 5. De werkzaamheden met Beter Leven dieren dienen maandelijks te worden geëvalueerd, incl. eventuele problemen/afwijkingen.
 6. Er moet een zichtbare, strikte scheiding zijn tussen de verschillende Beter Leven producten, op basis van de bijbehorende scope (diersoort en aantal sterren) en niet Beter Leven vlees, via een kanalisatiesysteem.
 7. Aangescherpte criteria voor de vierkantstelling/massabalans, vergelijkbaar met de BLk criteria voor be- en verwerkende bedrijven.
 8. Nieuwe criteria voor cameratoezicht zijn opgenomen, deze criteria worden binnen twee jaar van de publicatie van de definitieve criteria van kracht.
 9. Er is een criterium opgenomen  t.a.v. een ingangscontrole waarbij wordt gecontroleerd of het leverende veehouderijbedrijf op moment van leveren is gecertificeerd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren).
 10. Opnemen van aanvullende criteria voor de ontvangstplaats, bedwelmingsplaats, bedwelmingsmethode, effectiviteit van bedwelming en wijze van verbloeden.
 11. De slachtgegevens moeten worden teruggekoppeld aan leverancier.
 12. Opnemen van criteria voor goedgekeurde afnemers.
 13. Opnemen van een criterium over het registeren van de gebruikte Logistiek dienstverleners (vrieshuizen, opslag).
 14. Opnemen van een criterium voor de BLk aanduiding op afgeleverde producten, vergelijkbaar met de criteria voor verwerkers.
 15. Opnemen van criteria voor wijzigingen van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers en communicatie uitingen.