Vernieuwing Beter Leven criteria voor secundaire deelnemers

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) vernieuwt de criteria voor de secundaire deelnemers.

Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen hebben gedaan:

  • Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
  • Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties;
  • Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
  • Sancties in lijn met internationale normen.

Door middel van de “modulaire opbouw” is het daarnaast mogelijk om bij meerdere bedrijfstypes één overzicht op te vragen met alle criteria waaraan moet worden voldaan.

De vernieuwde criteria zijn vanaf 1 september 2023 van kracht. Klik hier om de vernieuwde criteria in te zien.

Toon meer

Checklist zelfevaluatie deelnemers

Hieronder vindt u een checklist voor bedrijven die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven in hoe u ervoor staat in de BLk-certificering voor uw bedrijf. Let wel, dit is een verkorte versie van de criterialijst. Er moet voldaan worden aan alle criteria behorende bij uw bedrijfstype. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorende bij het bedrijfstype.

In deze lijst zijn de vernieuwde criteria opgenomen welke sinds 1 september 2023 van kracht zijn. De vernieuwde criteria kunt u vinden op deze pagina.

Toon meer

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

  • Er zijn geen aanvullende besluiten en interpretaties voor BLk slachterij kalf
Toon meer

Wijziging slachterij criteria

De Dierenbescherming heeft het noodzakelijk geacht om enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in de slachterij criteria. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen op slachterijniveau.

Wanneer er sprake is van een hoge impact op dierenwelzijn heeft de Dierenbescherming de mogelijkheid om een verkorte procedure toe te passen om hiermee direct, in voldoende mate en met passende sancties, te kunnen handhaven. In dit geval behelst dit tevens de toepassing van VCA (Video Content Analysis) op korte termijn.

Gewijzigde criteria betreffen:

  1. Het opnemen van een aanbeveling voor Video Content Analysis (VCA) in de slachterijcriteria voor varkens en runderen, en het wijzigen van dit criterium bij slachterij pluimvee. Een dergelijk criterium is al opgenomen bij slachterij kalf. Dit met een duidelijke intentie om zodra het mogelijk is VCA met een realistische doch zo kort mogelijke overgangstermijn in te voeren.
  2. Het verhogen van de sanctie voor het veroorzaken van onnodig stress en leed bij dieren bij kalf, rund en varken, en het toevoegen van dit criterium bij pluimvee.

De wijzigingen gaan per heden, 29-07-2021, in.

Toon meer

Verklaring verdoofd slachten

Alle slachterijen die Beter Leven dieren willen slachten dienen een verklaring van verdoofd slachten te ondertekenen en mee te sturen met hun aanvraag.

Download hier de verklaring verdoofd slachten.

Toon meer

Aanvullende informatie

Goedgekeurde opfriscursus dierenwelzijn slachthuispersoneel

In sommige gevallen is het nodig om naast het bedrijfstype ‘slachthuis’ ook het bedrijfstype ‘verwerker’ aan te vragen. Dit is enkel nodig wanneer pluimvee, kalkoenen of konijnen worden versneden, wanneer runderen verder dan kwartieren worden versneden en varkens verder dan halve varkens worden versneden.

Toon meer