Raadpleging ketenregisseur criteria – 27 september tot 15 oktober 2022

In samenwerking met de Stichting Beter Leven keurmerk heeft de Dierenbescherming de BLk Ketenregisseur criteria beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Als gevolg daarvan heeft de Dierenbescherming besloten om de criteria te herzien. De criteria moesten op een aantal punten worden aangepast en tevens aangevuld met nieuwe criteria. De voorgestelde wijzigingen zijn van 27 september tot 15 oktober 2022 ter raadpleging voorgelegd aan de deelnemende Beter Leven ketenregisseurs.

Resultaten van de raadpleging

Na evaluatie van de reacties tijdens de raadpleging zijn de criteria op een aantal punten bijgesteld. Op 02-04-2024 zijn de herziene ketenregisseur criteria definitief vastgesteld en gepubliceerd.

Voor de inwerkingtreding van de herziene ketenregisseur criteria wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd. Dit houdt in dat de criteria ingaan op 2 juli 2024, ofwel 3 maanden na publicatiedatum. Voor een beperkt aantal criteria, S1.2.2, S10.5.2 en S10.5.5 (voorheen waren dit KR08b, KR10 en KR16), wordt een overgangstermijn gehanteerd van 12 maanden. Voor deze criteria geldt dat de sanctie na 12 maanden wordt gewijzigd van aanbeveling naar minor. Wanneer deze criteria in werking zijn getreden dienen deelnemers te voldoen aan deze herziene criteria.

Een belangrijke aanpassing die met deze herziening is doorgevoerd, is dat de criteria nu ‘modulair’ zijn opgebouwd. Dit heeft onder andere als gevolg dat de criteria set een andere lay-out heeft en dat de criteria nieuwe nummers hebben gekregen. Daarnaast hebben ook de sancties andere termen gekregen, die beter aansluiten op de ISO-normering van kwaliteitssystemen.