Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Verklaringen dierenarts

Binnen het Beter Leven keurmerk voor runderen is castreren en onthoornen alleen toegestaan op aanwijzing van de dierenarts en wanneer dit verdoofd gebeurt en achteraf pijnbestrijding wordt gegeven.

Hieronder vindt u een voorbeeldverklaring welke door de bedrijfseigen dierenarts kan worden ingevuld.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk rund wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

Engelstalige versie één-op-één overeenkomst dierenarts

In de criteria voor BLk Runderen wordt gevraagd om een één-op-één overeenkomst tussen de rundveehouder en een gespecialiseerde gecertificeerde geborgde rundveedierenarts. Buitenlandse deelnemers die geen gebruik kunnen maken van een dierenarts uit de Regeling van de Geborgde rundveedierenarts dienen onderstaande overeenkomst af te sluiten met een vaste gespecialiseerde rundveedierenarts.

Toon meer

Transport van runderen

Laatste nieuws T03 (24-05-2022):

Op 27 mei 2021 hebben wij u geïnformeerd over het verwijderen van Rundercriterium T03, ‘Tijdelijk opvang vleesveebedrijf’, met inachtneming van één jaar overgangstermijn. Dit betekent, dat het verwijderen van dit criterium per 27 mei 2022 zou worden uitgevoerd en dat transport van runderen (jongvee) na 27 mei 2022 alleen direct van geboorteadres naar afmestadres mag plaatsvinden. Door verschillende ketenregisseurs zijn wij benaderd om te kijken hoe controle en borging van dierbewegingen tussen geboorteadres en opvanglocatie mogelijk zou zijn. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat één keten specifiek aangeeft dit wel te kunnen aantonen, waarop de DB en de SBLk hebben besloten om dit op locatie, in Frankrijk, te beoordelen. Dit zal de 2e helft van juni (2022) gebeuren.

Afschaffing van T03 heeft een grote impact. Niet alleen ten aanzien van belevering, maar ook ten aanzien van het vaststellen van BLk waardigheid van een bedrijf. Aanleveren van niet-BLk waardige dieren op een BLk bedrijf leidt namelijk tot een uitsluiting (criterium UIT09). Daarom hebben de DB en de SBLk besloten om het verwijderen van T03 uit te stellen waarbij het uitgangspunt is, dat de beoordeling in juni bepalend zal zijn voor een definitief oordeel.

Oorspronkelijk bericht (27-05-2021):

Runderen die langer vervoerd worden dan een afstand van 850 kilometer van het geboorteadres naar het afmestadres moeten volgens het Beter Leven keurmerk minimaal voor de duur van 21 dagen verblijven op een opvanglocatie. Na dit verblijf mogen ze verder vervoerd worden. In de meeste gevallen heeft dit voorschrift betrekking op dieren afkomstig uit Frankrijk. Het is echter gebleken dat de Franse wetgeving en dierregistratie het niet mogelijk maakt transport van het geboortebedrijf naar het opvangbedrijf voldoende te borgen. Dit betekent in de praktijk dat er onvoldoende zicht is waar de dieren voor de duur van 3 dagen verblijven. Dientengevolge heeft het Beter Leven keurmerk besloten om de mogelijkheid van de opvanglocatie (criterium T03: Tijdelijk opvang vleesveebedrijf) te schrappen uit de criteria Runderen. Omdat transport van het geboorteadres naar het afmestadres voldoende is geborgd, blijft dit criterium (T02) gehandhaafd. Op deze wijze werkt het Beter Leven keurmerk er aan om continue de kwaliteit van het keurmerk verder te verbeteren.

Deze maatregel treedt in werking 12 maanden na ingang van het aanvullend besluit (dus per 27-05-2022). Dit houdt in dat transport van runderen na 27-05-2022 alleen direct van geboorteadres naar afmestadres mag plaatsvinden.

Toon meer