Raadpleging secundaire criteria – 20 juli 2022 tot 7 september 2022

De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk hebben de criteria voor secundaire bedrijfstypes herzien. Het gaat om aanpassingen in de criteria zelf en een nieuw systeem waarin deze te vinden zijn.

Met deze herziening worden grote aanpassingen in de criteria doorgevoerd. De criteria worden ‘modulair’ opgebouwd. Dit betekent dat er criteria voor meerdere bedrijfstypes kunnen gelden en dat criteria met verschillende bedrijfstypes te combineren zijn. De criteria in de nieuwe opzet zijn moeilijk te vergelijken met de huidige opzet, daarom zijn de verschillen niet aangegeven. Toekomstige wijzigingen worden door het systeem wel duidelijk aangeven.

Een belangrijke stap is het integreren van de criteria voor kalkoenslachterij in de criteria voor slachterij pluimvee. Hiermee komen de criteria voor de slachterij kalkoen volledig te vervallen. Kalkoenslachterijen worden na het inwerkingtreden van de criteria gecertificeerd als slachterij pluimvee.

Procedure raadpleging

De raadplegingsronde is een termijn van acht weken om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Indien noodzakelijk kan er aanvullend een hoorzitting georganiseerd worden om aanvullende informatie te geven/ontvangen.

Reacties dienen vóór woensdag 7 september, per email (aan info@sblk.nl) te worden verstuurd aan via het bijgevoegde format: raadpleging modulaire opbouw

In het format is ook uitleg over hoe u criteria in het systeem kunt vinden verder uitgewerkt.

De reacties worden door de Dierenbescherming en de SBLk meegenomen bij het, waar nodig, verder bijstellen en het definitief vaststellen van deze criteria. Na vaststelling worden de definitieve criteria gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk. De definitieve criteria gaan 3 maanden na vaststelling en publicatie op de website van kracht.

Resultaten van de raadpleging

Betrekking op criteria

Deze raadpleging heeft betrekking op de criteria voor de volgende bedrijfstypes:
Slachterij kalf, Slachterij konijn, Slachterij pluimvee, Slachterij varken, slachterij rund, eierpakstation met en zonder IKB, Verwerkers, Logistiek dienstverlener 2B, Foodservice en Retail met verwerker.

Slachterij kalkoen wordt in na vaststelling van de criteria vervangen door slachterij pluimvee, waardoor de criteria voor alle slachterijen voor pluimvee worden gelijkgetrokken.

Het systeem en de criteria die in raadpleging zijn gebracht zijn op de onderstaande pagina Criteria secundair vindbaar.

Belangrijke aanpassingen wijzigingen

In de modulaire opbouw gelden een aantal criteria voor meerdere bedrijfstypes. Op deze manier zit er meer samenhang in de criteria voor verschillende bedrijfstypes. Vanuit het nieuwe systeem met modulaire opbouw kan er met gecombineerde bedrijfstypes één lijst worden gegenereerd waarin alle criteria staan waar uw organisatie aan moet(en) voldoen. Er zullen geen aparte lijsten met aanvullende besluiten meer nodig zijn. Toekomstige aanvullende besluiten worden direct weergegeven bij het criterium waarvoor ze van toepassing zijn. Hierdoor is er één plek waar de actuele status van de criteria te vinden is. De verduidelijkingen die door aanvullende besluiten worden gegeven, worden periodiek opgenomen in de criteria. Hiermee houden we de criteria up-to-date.  

In deze opzet is ook een nieuw sanctiekader verwerkt dat beter aansluit op verschillende gebruikte normen en standaarden. Deze wordt verwerkt in het certificatiereglement voordat deze regeling gepubliceerd zal worden.  

Klankbordgroep

Voor deze raadpleging heeft de SBLk aan een aantal deelnemers eerder om feedback gevraagd. Met deze feedback hebben we de regeling zoals hij nu in raadpleging wordt gebracht deels aangepast.

Wij verwachten met de uw mogelijke feedback tijdens de raadpleging een verbetering aan te brengen in de opbouw en opzet van onze criteria.

Resultaten van de klankbordgroep