Nieuwsbrief april 2023

April 2023

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Onderzoeken naar versterken positie van de veehouder
 • Gebruik overdekte uitloop
 • Aandachtspunten uit audits verwerkende bedrijven
 • Ontwikkelingen BLk portaal
 • Grüne Woche 2023
 • Biologisch product van het jaar
 • Aanvullende besluiten en interpretaties 
Onderzoeken naar versterken positie van de veehouder
De Dierenbescherming stuit er regelmatig op dat veehouders willen investeren in dierenwelzijn, maar dit financieel niet kunnen. Mede hierom laat de Dierenbescherming de meerkosten van de Beter Leven criteria doorrekenen en bespreekt zij deze met veehouders, verwerkers en afnemers. Aanvullend zijn Connecting Agri & Food en Wageningen University & Research gevraagd een aantal mogelijkheden in kaart te brengen die het verdienvermogen, en daarmee ook de investeringsruimte van de veehouder, kunnen versterken. Dit heeft geleid tot een tweetal rapporten:
 • Naar toegevoegde waarde(n) door samenwerking in de keten door Connecting Agri & Food (te downloaden)
 • Afspraken over ketens heen door Wageningen University & Research (te downloaden)
Een duidelijke gemeenschappelijke deler in alle onderzoeksresultaten is de kracht van samenwerking in vaste ketens. Door meer samenwerking, communicatie en transparantie ontstaat meer vertrouwen tussen de ketenschakels. Dit vergroot de mogelijkheden om gezamenlijk afspraken te maken over de volgende stappen op het gebied van dierenwelzijn, inclusief afspraken over de vergoeding van de meerkosten.
De rapporten zijn bedoeld om groepen veehouders en hun organisaties handvatten te geven om aan versterking van hun positie in de keten te werken. De Dierenbescherming gaat dit niet zelf oppakken. De kracht van de Dierenbescherming ligt bij motivatie en kennis inzake dierenwelzijn, dat kan ook wringen met andere belangen. Voor hun positie in de keten kunnen veehouders en hun organisaties beter zelf opkomen. Je moet ieders rol en expertise gescheiden houden.

Lees ook het artikel op de website.

Gebruik overdekte uitloop
Tijdens perioden van uitbraken van Aviaire Influenza (A.I.) wordt regelmatig gevraagd dan wel geadviseerd, om de aanwezige overdekte uitloop te sluiten voor gebruik door het aanwezige pluimvee op het bedrijf.
Onlangs heeft de Deskundigengroep Dierziekten bij de Minister van LNV aangegeven dat een overdekte uitloop bij vleeskuikenbedrijven niet leidt tot meer risico van besmetting (met hoog pathogene vogelgriep).De keuze vanuit de DB/SBLk is dat, zolang niet onomstotelijk bewijs is geleverd dat een overdekte uitloop bijdraagt aan een verhoogde kans op ziekte insleep, het pluimveebedrijf aan alle criteria van het BLk moet voldoen. Dit betekent dat wanneer tijdens de controle wordt geconstateerd dat de (aanwezige) overdekte uitloop niet conform criteria wordt gebruikt, de daarmee overeenstemmende sanctie zal worden toegepast.

Aandachtspunten uit audits verwerkende bedrijven
 
In 2022 heeft de Stichting Beter Leven keurmerk een groot aantal reguliere en extra audits uitgevoerd bij secundaire deelnemers. Hierbij zijn een drietal verbeterpunten naar voren gekomen die wij graag met jullie willen delen:

 1. De meeste non-conformities zijn geschreven op het criterium ‘Procedure vierkantstelling/massabalans (BLKUI05)’. Vooral de massabalans/vierkantstelling verdient aandacht. Door deze zorgvuldig en nauwkeurig bij te houden, kunnen tekortkomingen tijdens de audit worden voorkomen.
 2. Ook bij het criterium ‘Verklaring verschillen vierkantstelling (BLKUI06)’ gaat het regelmatig mis; een verschil in vierkantstelling moet altijd worden verklaard.
 3. Als laatste zien wij dat op het criterium ‘Levering van Beter Leven product gaat vergezeld van een afleverbon (BLKUI25)’ winst te behalen valt. De afleverbon dient een aantal gegevens te bevatten en als één of meerdere van deze gegevens ontbreken, leidt dit tot een tekortkoming.
Indien u als deelnemer deze aandachtspunten ter harte neemt, kan dit u helpen om nog beter door een audit heen te komen.

Ontwikkelingen BLk portaal 
Uit het deelnemerstevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat er behoefte was aan een leveranciers- en afnemerslijst in het Beter Leven portaal. Als deelnemer was het al mogelijk om een overzichtslijst van uw afnemers zien, maar inmiddels kunt u ook de leverancierslijsten inzien.
U kunt beide lijsten vinden onder het kopje ‘mijn keten’. Per bedrijfstype wordt aangegeven welke leveranciers naar u leveren en welke bedrijven u heeft opgegeven als afnemer. 
Middels de 3 puntjes achter een afnemer of leverancier kunt u bekijken aan welke grondstoffen of producten de betreffende afnemer/leverancier gekoppeld zit. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, kan een afnemer ook voor alle producten worden afgemeld. Een leverancier verdwijnt automatisch uit de lijst als de betreffende leverancier geen grondstoffen mee naar uw bedrijf(stype) levert.

Grüne Woche 2023
Op de Grüne Woche werd dit jaar een slim camerasysteem gepresenteerd dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Met dit systeem wordt het dierenwelzijn in slachthuizen gemonitord en verbeterd. Deloitte, Eyes on Animals, Vion en de Dierenbescherming sloegen circa twee jaar geleden de handen ineen en bedachten dit slimme cameratoezichtsysteem. De minister van N&S bezocht de demonstratie als vervanger van de minister van LNV. Ook de inspecteur-generaal van de NVWA heeft met belangstelling kennisgenomen van de stand van de techniek. De SBLk investeert in de doorontwikkeling van deze innovatieve techniek zodat deze straks voor alle onderdelen beschikbaar is en dan zal het toepassen van slim cameratoezicht ook voor alle BLk slachterijen verplicht gesteld worden.
Bekijk hier het filmpje op YouTube.

Beter Leven kaas bioproduct van het jaar
Lidl heeft sinds september 2022 als eerste supermarkt duurzame, diervriendelijke 3 sterren Beter Leven kaas in de schappen liggen. Tijdens de Biobeurs op 18 januari 2023 viel deze kaas in de prijzen; Lidl won hiermee de Bioproductverkiezing 2023!

Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties vastgesteld. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld in de BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd. Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:
 • BLk Kalf: H06a Oppervlak per kalf in groep
 • BLk Kalf: H08a Frequentie hergroeperen kalveren
 • BLk Kalf: B03 Meting bloedijzer
 • BLk Konijnen: M06 BLk en niet-BLk (toevoeging)
 • BLk Melkrunderen: H24 Maten ligboxen (BLk 2 en 3 sterren)
 • BLk Melkrunderen: H29a Loopgang ligboxen
 • BLk Melkrunderen: HK04 Duur verblijf melkveebedrijf
 • BLk Melkrunderen: HK15 en HK15a Afmetingen ligboxen jongvee (kleinere rassen)
 • BLk Melkrunderen: Gd01, Gd02, Gz11, Gz11a, Gz21 Diergebonden metingen
 • BLk Melkrunderen: T02 Aangevoerde runderen
 • BLk Slachterij Varken: SV040a Wachttijd
De volledige lijsten met aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website.