Nieuwsbrief juli 2023

Juli 2023

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan bod:
  • Vernieuwing Beter Leven criteria voor verwerkende schakels
  • Zelfevaluatie voor deelnemers
  • Vooraankondiging verplichte EAN-code per 1 september 2023
  • Aantrekkelijke subsidieregeling voor het verminderen van couperen van varkensstaarten
  • Consumentencampagne: bewust en diervriendelijker barbecueën
  • Save the date: stakeholdersbijeenkomst SBLk 12 oktober 2023
Vernieuwing Beter Leven criteria voor verwerkende schakels

Zoals eerder aangekondigd, vernieuwt de Stichting Beter Leven keurmerk de criteria voor de verwerkende schakels. Veel criteria waren toe aan een update. Ook zijn criteria die voor meerdere bedrijfstypes/diersoorten gelden gelijkgetrokken (harmonisatie). De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende zaken:
–        Modulaire opbouw met minder overlappende criteria voor verschillende bedrijfstypen;
–        Betere aansluiting bij de ISO-normering van kwaliteitssystemen;
–        Sancties in lijn met internationale normen;
–        Geen losse lijst met aanvullende besluiten en interpretaties.
De aanpassingen zijn vastgesteld na een eerdere consultatie van deelnemers. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden; tot 1 september 2023. Lees hier meer over de vernieuwing van de criteria voor verwerkende schakels, inclusief een toelichting per bedrijfstype.

Zelfevaluatie voor deelnemers
Vanaf 1 september 2023 gaan de Certificatie Instellingen de eerste beoordeling voor deelname aan het Beter Leven keurmerk voor secundaire bedrijfstypes op zich nemen. Als hulpmiddel voor (nieuwe) bedrijven is er voor elk bedrijfstype een checklist ontwikkeld, waarbij het bedrijf zelf kan beoordelen of zij (kunnen) voldoen aan de basisvoorwaarden voor deelname of wat eventueel aangepast moet worden voor de certificatieaudit plaatsvindt. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Vooraankondiging verplichte EAN-code per 1 september 2023
Als u vanuit uw bedrijfstype(s) producten levert aan de retail, is de informatie in dit bericht voor u van belang. U kunt nu al de EAN-code invullen bij het registreren van producten in uw BLk portaal maar per 1 september wordt dit verplicht voor producten die aan consumenten (retail) geleverd worden. Tevens wordt het dan ook verplicht om de EAN-code in het correcte EAN 13 format in te voeren zodat u uw product kunt opslaan en indienen. Wanneer u een bestaand product wijzigt, zal ook gevraagd worden om een juiste EAN-code toe te voegen. Door deze aanpassing verbetert de identificatie (en daardoor ook de borging) van de BLk consumenten producten.

Aantrekkelijke subsidieregeling voor het verminderen van couperen van varkensstaarten
Het Ministerie van LNV heeft een subsidieregeling opgesteld om het dierenwelzijn in de varkenshouderij te verbeteren. Er is in totaal 10 miljoen euro voor dit onderdeel beschikbaar gesteld om samen te werken aan innovatie vanuit het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Samenwerkingsverbanden van varkenshouders, slachterij(en) en een afzetkanaal/afzetkanalen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning bij het verminderen van het couperen van varkensstaarten. Minimaal vijf varkenshouders moeten onderdeel uitmaken van deze samenwerking. Naar verwachting zal deze regeling per 2 oktober worden opengesteld. Wilt u met uw BLk varkensketen in aanmerking komen? Dan raden wij u aan om vóór 2 oktober een projectplan te maken, zodat dit snel na openstelling kan worden ingediend.

Consumentencampagne: bewust en diervriendelijker barbecueën
Deze maand is de Dierenbescherming een nieuwe campagne gestart om consumenten te attenderen op het Beter Leven keurmerk. Onderzoek van Multiscope (2022), in opdracht van de Dierenbescherming wijst uit dat de helft van de consumenten nog keurmerkloos vlees op de barbecue legt. Die consumentengroep willen we bereiken. Vleeskippen onder het Beter Leven keurmerk genieten meer comfort in de stal vanwege de lagere bezetting (meer ruimte), de aanwezigheid van verrijkingsmateriaal (bijv. graan strooien) en stro-/hooi-/luzernebalen. Hierdoor hebben de kuikens de mogelijkheid om meer natuurlijk gedrag te vertonen. De boodschap is dan ook: ‘Eet bewust en kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming’. Hiermee staat het keurmerk in de barbecuemaand juli centraal. Meer informatie over de campagne vindt u op de website.

Save the date – Stakeholdersbijeenkomst SBLk 

De stakeholdersbijeenkomst van de Stichting Beter leven keurmerk vindt dit jaar plaats op donderdag 12 oktober. Nadere informatie en de formele uitnodiging volgen op korte termijn.