Nieuwsbrief augustus 2022

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief augustus 2022

Augustus 2022

De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief centraal:​​
 • Mededelingen diersoort::
  • Kalvercriteria en Melkrundcriteria
 • Nieuwtjes deelnemers:
  • Raadpleging secundaire criteria
  • Brieven bij scope uitbreidingen
  • Overeenkomst Beter Leven keurmerk veehouder
 • Media:
  • Beter Leven week 2022
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Agenda: Stakeholdersbijeenkomst Stichting Beter Leven keurmerk

Mededelingen diersoort

Kalvercriteria en Melkrundcriteria
De gewijzigde Kalvercriteria zijn hier te vinden en zijn van kracht vanaf 1 december 2022.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanvoerleeftijd van kalveren, het HB-niveau, de ruwvoergift, de staloppervlaktes en groepshuisvesting. De nieuwe en gewijzigde melkrundcriteria zijn hier te vinden en zijn van kracht vanaf 16 mei jl. De melkrundcriteria bevatten naast dierenwelzijnseisen ook criteria op het gebied van milieu, natuur en biodiversiteit, die zijn opgesteld in samenwerking met Natuur & Milieu.

Nieuwtjes deelnemers

Raadpleging secundaire criteria
De Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk hebben de criteria voor secundaire bedrijfstypes herzien. Het gaat om aanpassingen in de criteria zelf en een nieuw systeem waarin wij deze kunnen beheren. Conform de procedures voor nieuwe en herziene criteria wordt een raadpleging georganiseerd. Deze is gestart op 20 juli jl. met als einddatum voor reacties tot 7 september 2022.
Via deze link kunt u meer informatie vinden.

Met deze herziening worden grote aanpassingen in de criteria doorgevoerd. De criteria worden ‘modulair’ opgebouwd. Dit betekent dat er criteria voor meerdere bedrijfstypes kunnen gelden en dat criteria met verschillende bedrijfstypes te combineren zijn. De criteria in de nieuwe opzet zijn moeilijk te vergelijken met de huidige opzet, daarom zijn de verschillen niet aangegeven.
Een belangrijke stap is het integreren van de criteria voor kalkoenslachterij in de criteria voor slachterij pluimvee. Hiermee komen de criteria voor de slachterij kalkoen volledig te vervallen. Kalkoenslachterijen worden na het inwerkingtreden van de criteria gecertificeerd als slachterij pluimvee.
Wij denken dat we hiermee een mooie stap voorwaarts kunnen zetten qua eenduidigheid, duidelijkheid en ter versteviging van ons keurmerk en horen graag uw reactie. 
Vervallen brieven bij scope uitbreidingen
Bij deze willen wij u informeren over een wijziging in het proces voor uitbreiding van door u gevoerde Beter Leven scopes (BL + diersoort + aantal sterren).
Alle deelnemers ontvangen normaliter een goedkeuringsbrief bij de beoordeling van de eerste aanmelding voor het Beter Leven keurmerk. Dit blijft onveranderd, wat veranderd is dat er geen nieuwe goedkeuringsbrieven meer worden verstuurd wanneer u later een scope uitbreiding aanvraagt. Vanaf heden zijn de goedgekeurde en gecertificeerde scopes zoals getoond in het Beter Leven portaal van uw bedrijf en bedrijfstypes leidend.

De werkwijze voor het aanvragen van een scope uitbreiding is dus als volgt:
Scope uitbreidingen na goedkeuring van uw aanmelding kunnen worden gedaan door een samenstelling en product, waarin een nieuwe scope verwerkt is, in te dienen via het Beter Leven portaal.
Na goedkeuring van de samenstelling én het product komt ook de nieuwe scope met de status ‘goedgekeurd’, maar zonder certificatiedatum in uw Beter Leven portaal te staan.
Bij de eerstvolgende Beter Leven audit dient de scope uitbreiding te worden meegenomen voor certificering.

Overeenkomst Beter Leven keurmerk veehouder

De Stichting Beter Leven keurmerk heeft een constructieve samenwerking met Beter Leven keurmerk deelnemers. Echter vinden we het van belang dat er ook een directe relatie met de BLk veehouder-deelnemer komt, gezien deze deelnemers het startpunt zijn van iedere keten. Om deze relatie te bevestigen, heeft de SBLk besloten om een overeenkomst te sluiten met iedere individuele BLk veehouder-deelnemer.
Wij zullen binnenkort starten met dit proces door de ketenregisseurs te vragen om de overeenkomst te delen met haar BLk leveranciers (aangezien wij niet beschikken over de NAW gegevens van de veehouders).
Wij realiseren ons, dat sommige veehouders meerdere ketenregisseurs hebben en dus meerdere verzoeken kunnen ontvangen. Daarbij is dan één door de veehouder ondertekend exemplaar voldoende.
Voor de volledigheid geven wij nog aan, dat een (volledig ingevulde) overeenkomst een voorwaarde wordt om als veehouder deel te kunnen nemen aan het Beter Leven keurmerk. 

Media

Meer ruimte om te leven. Beter!
De consument bewustmaken van dierenwelzijn, dat doen we tijdens de Beter Leven week. Van 24 tot en met 30 oktober 2022 vindt dit initiatief van de Dierenbescherming plaats, veelal in samenwerking met supermarkten, leveranciers en producenten. De campagne draait dit jaar weer om het thema: ruimte, een belangrijk uitgangspunt in de criteria van het Beter Leven keurmerk. Afgelopen jaar bleek na afloop van de campagne in een effectmeting dat de campagne niet alleen had geleid tot bewustwording, maar dat 80% van de respondenten de intentie had om zijn gedrag aan te passen en diervriendelijker te handelen. De campagne werd door consumenten beoordeeld met rapportcijfer 8 en de boodschap als zeer duidelijk beschouwd. Reden temeer om de campagne ook dit jaar nog voort te zetten met hetzelfde thema. De campagne is generiek en focust op het 3 sterren Beter Leven keurmerk, gezien we met 3 sterren Beter Leven de impact op dierenwelzijn goed kunnen laten zien aan de consument. We verwachten dat de radio- en televisiecommercials in week 43 bijdragen aan meer bewustwording en meer vraag naar het Beter Leven keurmerk op alle sterniveau ’s. Met kerstmis zullen we de campagne wederom inzetten. Belangrijk is om de inhoud meerdere keren per jaar te herhalen om de inhoud goed te laten beklijven. Meer informatie vind je hier.

Aanvullende besluiten en interpretaties

De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen voorafgaand aan opname in de Beter Leven keurmerk criteria. Vooruitlopend hierop mag wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.
Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:
 • BLk Vleeskuikens: rondje regulier
 • BLk Vleeskuikens: KBLH01, KBLH02, KBLH03/H1 Bezetting kg/m2
 • BLk Vleeskuikens: KBLH07E Daglicht
 • BLk Vleeskuikens: KBLO02C Overdekte uitloop tussen twee gebouwen
  (twee aanvullende besluiten)
 • BLk Vleeskuikens: KBLO03 Oppervlakte overdekte uitloop
 • BLk Vleeskuikens: KBLO09D Daglicht- en luchtdoorlatend
 • BLk Varkens: AG08d Begeleiding door varkensspecialist bij te hoog antibioticagebruik 
De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype.

Agenda

SAVE THE DATE: 20 oktober Stakeholdersbijeenkomst
Op donderdag 20 oktober 2022 vindt onze stakeholdersbijeenkomst plaats. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het vormt een leuke gelegenheid om elkaar weer eens te spreken en we zoomen graag met u in op wat inhoudelijke zaken.
Aanmelden vindt plaats via een e-mail welke u separaat van ons zal ontvangen. 
Namens de Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven keurmerk wensen wij u allen een hele fijne zomervakantie toe!