Nieuwsbrief oktober 2021

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief oktober 2021

Oktober 2021

Met in dit nummer:
 • Media:
  • ​Beter Leven week
 • Wijziging slachterij criteria
 • Aanvullende besluiten en interpretaties
 • Nieuwtjes deelnemers:
  • ​​Gebruik 2 Factor Authentication bij BLK-portaal verplicht vanaf 1 januari 2022
  • Kostendoorberekening SBLk 2022
  • Engelse nieuwsbrief en website SBLk
  • Deelnemerstevredenheidsonderzoek SBLk

Media

Beter Leven week over thema ‘ruimte’. 
Hoeveel ruimte hebben dieren in de veehouderij eigenlijk en hoeveel beter hebben dieren het onder het Beter Leven keurmerk? Vragen die de consument bezighouden en waar de Dierenbescherming met haar bewustwordingscampagne op in zoomt. Want het centrale thema tijdens de Beter Leven week is ‘ruimte’.
De nieuwe reclamecampagne van de Dierenbescherming wil de consument bewegen om diervriendelijker te consumeren en vaker voor het Beter Leven keurmerk te kiezen. De campagne is zeer visueel vormgegeven en gebruikt voor de consument zeer herkenbare ruimten om het voorstellingsvermogen te prikkelen. Want hoeveel vierkante meter heeft een dier minimaal nodig volgens de wet en hoeveel ruimte biedt 3 sterren Beter Leven? Het visualiseren van het grote contrast hiertussen zorgt voor de meeste impact, waardoor de boodschap goed blijft hangen.
De campagne straalt af op alle Beter Leven producten, ook met 1 en 2 sterren. Consumentenonderzoek laat namelijk zien dat de consument haar productaankopen doet op basis van budget en beschikbaarheid in het schap.
Vrijwel alle supermarkten en een aantal producenten en leveranciers ondersteunen de campagne op hun eigen communicatiekanalen. De campagne was vanaf 25 t/m 31 oktober te horen en zien op televisie, radio en bij supermarkten op digitale winkelpanelen in winkelcentra. Bezoek de campagnepagina voor meer informatie.  

Gewijzigde criteria

Wijziging slachterij criteria
De Dierenbescherming heeft het noodzakelijk geacht om enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in de slachterij criteria. Wanneer er sprake is van een hoge impact op dierenwelzijn heeft de Dierenbescherming de mogelijkheid om een verkorte procedure toe te passen om hiermee direct, in voldoende mate en met passende sancties, te kunnen handhaven. In dit geval behelst dit tevens de toepassing van VCA (Video Content Analysis) op korte termijn.

Gewijzigde criteria betreffen:

 1. Het opnemen van een aanbeveling voor Video Content Analysis (VCA) in de slachterijcriteria voor varkens en runderen, en het wijzigen van dit criterium bij slachterij pluimvee. Een dergelijk criterium is al opgenomen bij slachterij kalf. Dit met een duidelijke intentie om zodra het mogelijk is VCA met een realistische doch zo kort mogelijke overgangstermijn in te voeren.
 2. Het verhogen van de sanctie voor het veroorzaken van onnodig stress en leed bij dieren bij kalf, rund en varken, en het toevoegen van dit criterium bij pluimvee.

De wijzigingen zijn ingegaan per 29-07-2021.
Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties in concept vastgesteld. Deze zijn nog niet formeel en kunnen wijzigen voorafgaand aan opname in de BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria en te vinden op onze website onder de betreffende diersoort/bedrijfstype:

 • BLk Vleeskuikens –  KBLA03 en A9 Trager groeiend ras: Hiervoor bestond al een aanvullend besluit. Dit aanvullende besluit is aangepast. Naast de vleeskuikenrassen Ranger Gold, Rambler Ranger en de Hubbard JA257 is ook de Hubbard JACY57 erkend door de Dierenbescherming als BLk vleeskuikenras.
 • BLk Vleeskuikens – KBLO03 Oppervlakte overdekte uitloop: Na ver- of nieuwbouw van de overdekte uitloop dient de overdekte uitloop minimaal 3 m diep te zijn.  Bij staldieptes van meer dan 25 m en bij stallen waar door bouwkundige of locatie specifieke redenen een overdekte uitloop uit twee uitloop-delen bestaat, is het volgende van toepassing: vanaf ver- of nieuwbouw geldt dat slechts minimaal één van de overdekte uitlopen 3 m diep hoeft te zijn. Voor de andere overdekte uitloop volstaat een minimale diepte van 2 m, mist nog door beide uitlopen samen de oppervlaktespecificatie wordt nageleefd.
 • BLk Slachterij Pluimvee – SP057 Interval verbloeden-verdere verwerking: Na de halsnede  dienen de dieren tenminste 30 seconden met rust gelaten te worden. Verdere verwerking vindt plaats als minimaal alle reflexen van de hersenstam zijn opgehouden.
 • BLk Slachterij Varken – SV056, SV068 en SV069 Bedwelmingsapparatuur, dagelijkse controle en kalibratie meetapparatuur gasbedwelming: Voor criterium SV069 bestond al een aanvullend besluit. Dit aanvullend besluit is aangepast. Onder kalibreren verstaat de Dierenbescherming het vergelijken van de meetapparatuur met de referentiestandaard om een eventuele afwijking van de meetapparatuur vast te stellen. Er wordt gekalibreerd volgens de aanbevelingen van de producent. Hierbij dient het kalibreren minstens twee keer per jaar plaats te vinden. Tijdens de dagelijkse controle dient, voordat het gasbedwelmen wordt gestart, gecontroleerd te worden of er voldoende gas wordt toegediend om alle varkens te bedwelmen, en dus of de ingestelde gasconcentraties bereikt worden. Hierbij dient ook dagelijks te worden gecontroleerd of het alarm in werking treedt indient de beoogde gasconcentraties niet (meer) wordt bereikt.

Nieuwtjes deelnemers

Gebruik 2 Factor Authentication bij het BLkportaal vanaf 1 januari 2022 verplicht. 
Sinds begin 2021 bestaat de mogelijkheid tot activeren van 2 Factor Authentication (2FA) voor uw inlog in BLk portaal. Activatie van 2FA zorgt voor een betere beveiliging van uw gegevens in uw BLk portaal. Wij raden u daarom aan om, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, de 2FA te activeren.
Vanaf 1 januari 2022 is 2FA verplicht voor alle gebruikers en kunt u niet meer zonder 2FA inloggen.. We adviseren u dringend het voor die tijd al op uw gemak in te stellen.
Voor meer informatie en uitleg over deze functie zie het kopje Portaal op onze website.
Kostendoorberekening SBLk 2022
U vindt de nieuwe kostendoorberekening en een toelichting op de wijzigingen en aanvullingen
Engelse nieuwsbrief en website SBLk 
Voor onze buitenlandse deelnemers is nu ook een zakelijke Engelstalige website Beter Leven keurmerk beschikbaar, klik hier. Vanaf januari 2022 zullen de nieuwsbrieven BLk ook vertaald worden in het Engels. 
Deelnemerstevredenheidsonderzoek SBLk 
In juni heeft er een deelnemerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder al onze deelnemers.
We bedanken iedereen die hieraan heeft deelgenomen. De resultaten geeft ons waardevolle input voor continue verbetering van onze dienstverlening. De belangrijkste uitkomsten staan op de website vermeld. 

Dit zeggen onze primaire deelnemers:

Dit zeggen onze secundaire deelnemers: