Nieuwsbrief december 2022

Beter Leven keurmerk Nieuwsbrief december 2022

December 2022

De volgende onderwerpen staan centraal:
 • Nieuwtjes deelnemers:
  • Terugblik stakeholdersbijeenkomst Beter Leven keurmerk
  • Herziening kalvercriteria
  • Gebruik van Bio zuivel in Beter Leven producten
  • Veehouderij overeenkomst
  • ​Onwikkelingen Certificatie Instellingen
  • Nieuwe Certificatie Instelling voor Beter Leven keurmerk
  • Memo BLk criteria Vleeskuiken 1 ster
  • Bezoek Japanse delegatie
  • Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten
  • Deltaplan Veehouderij Event
  • Aanvullende besluiten en interpretaties
  • Kostendoorberekening 2023

Nieuwtjes deelnemers

Terugblik stakeholdersbijeenkomst Beter Leven keurmerk, 
Wat fijn dat het dit jaar weer mogelijk was om de Stakeholdersbijeenkomst van de Stichting Beter Leven keurmerk fysiek te organiseren op een gezellige locatie in Utrecht. Zo’n 150 belangstellenden werden tijdens de Beter Leven week geïnformeerd over de stand van zaken van het keurmerk voor wat betreft huidige aantallen en omzet. Daarnaast blikten we terug op het afgelopen jaar en bespraken we de ambities van zowel de Dierenbescherming als de Stichting Beter Leven keurmerk voor 2023. Naast deze update heeft Deloitte ons meegenomen in de ontwikkelingen van intelligent cameratoezicht.
Kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om de effectiviteit van cameratoezicht op de omgang met dieren in slachthuizen te vergroten. Dit vergroot de kans op de identificatie van mogelijke issues aanzienlijk en zo worden verbetermogelijkheden sneller gesignaleerd. De inzet van intelligent cameratoezicht zal worden opgenomen in de BLk vereisten.

Na de presentaties was het tijd voor een gezellige Beter Leven borrel. Wilt u terugblikken op deze enerverende middag? Klik dan op deze link om de presentaties te bekijken.

Herziening Kalvercriteria

Op 1 april van dit jaar is de herziening van de kalvercriteria gepubliceerd, op de BLk website en via een mail gedeeld met de ketenregisseurs. De herziene criteria zijn vanaf 1 december 2022 van kracht. Dit betekent dat vanaf 1 december 2022 kalverbedrijven worden gecontroleerd en gecertificeerd op basis van de herziene criteria. Het is dan ook van belang om hier rekening mee te houden bij de aanmelding van kalverbedrijven door de ketenregisseur. Deze bedrijven moeten voldoen aan de herziene criteria. Controles uitgevoerd tot en met 30 november 2022 worden beoordeeld en gecertificeerd op basis van de ‘oude’ criteria. De certificaten geven duidelijk aan op basis van welke versie van de criteria is gecertificeerd middels het BLk versie nummer. 

Gebruik van Bio zuivel in Beter Leven producten
De Dierenbescherming heeft in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland 3 sterren criteria ontwikkeld voor melkveebedrijven. De 3 sterren BLk criteria voor melkrunderen stellen op een aantal punten strengere eisen dan de biologische wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat biologische zuivelproducten met 3 sterren BLk afkomstig zijn van bedrijven waar een 3 ster waardig niveau van dierenwelzijn, milieu, natuur en biodiversiteit geborgd is.

Sinds 24 februari 2022 moeten dagverse biologische zuivel en kaas die 3 sterren BLk dragen, afkomstig zijn van gecertificeerde BLk 3 sterren melkveehouderijbedrijven om het 3 sterren BLk op de verpakking te behouden. Voor samengestelde en verwerkte producten, waarin zuivel als ingrediënt is toegevoegd, blijven de bestaande criteria voor verwerkte producten voorlopig gelden. De verwachting is dat op termijn ook deze producten aan de criteria van 3 sterren BLk moeten voldoen.

Zie voor meer informatie onze website
SBLk introduceert deelnemers-overeenkomst veehouderij
De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) gaat overeenkomsten afsluiten met deelnemende veehouderijbedrijven. Deze deelnemersovereenkomst legt afspraken vast die gelden voor zowel de deelnemende veehouderij als voor de SBLk.
De SBLk borgt de voorwaarden die gelden voor deelname aan het Beter Leven keurmerk. Om een beroep te kunnen doen op de spelregels die daarvoor gelden, is het noodzakelijk dat er een formele relatie is tussen een deelnemende veehouderij en de SBLk. Dat is in beider belang: de veehouder kan zich beroepen op een juridisch sluitend document en hetzelfde kan de SBLk doen. Daarmee voorkomen we slepende discussie die in niemands belang zijn.
Deelnemende veehouderijbedrijven ontvangen de overeenkomst en het verzoek om die in te vullen en te ondertekenen via hun ketenregisseur. Veehouders met meer dan één ketenregisseur kunnen dus meerdere verzoeken ontvangen. In dat geval volstaat het om (per diersoort) één exemplaar van de ingevulde en ondertekende overeenkomst naar de SBLk te sturen. Voor vragen over de deelnemers-overeenkomst veehouderij kunt u mailen naar info@sblk.nl of bellen met nummer 088-8113560. 
Samengaan Kiwa en Vincotte
Het is al een tijdje geleden aangekondigd en onlangs is het bevestigd; Kiwa groep en Vincotte groep zullen verder gaan als één certificatie instelling. In het kader van Beter Leven keurmerk voeren zowel Kiwa Verin als Vincotte Nederland audit- en certificatiediensten uit. Vanwege het samengaan van de moederorganisaties worden de certificatiediensten voor het Beter Leven keurmerk bij elkaar gevoegd en gaan deze door onder de naam van Kiwa Verin. Daarmee zullen de deelnemersovereenkomsten BLk van Vincotte Nederland B.V. worden overgedragen aan Kiwa Verin. Dit heeft dan betrekking op de diensten voor primaire bedrijven (leghennen-, vleeskuiken- en kalkoenbedrijven) en secundaire bedrijven (slachterijen, ketenregisseurs, verwerkers, eierpakstations, logistiek dienstverleners). Vanaf 1 januari 2023 worden de werkzaamheden voor BLk uitgevoerd door Kiwa Verin. In samenspraak met Kiwa Verin en Vincotte Nederland zullen wij de bedrijven tijdig in ons systeem omzetten zodat u daar geen zorg aan heeft.
Nieuwe Certificatie Instelling Control Union Certifications B.V.
Vanaf 1 januari 2023 biedt Control Union Certifications B.V. haar diensten aan voor uitvoering van BLk certificatie. Control Union Certifications B.V. zal actief zijn in het certificeren van bedrijven voor de volgende BLk Bedrijfstypes: Leghennen-, Vleeskuikens- en Kalkoen Veehouderijen; Slachterijen en Verwerkers, Retail met verwerker, Foodservice; en Ketenregisseur. Control Union Certifications B.V. is wereldwijd actief en leidend in markten zoals biologisch, GAP en duurzaamheidsprogramma’s. De contact gegevens van Control Union Certifications B.V. kunt u binnenkort vinden op de BLk website
Memo BLk criteria Vleeskuiken 1 ster

Door de ontwikkelingen in de pluimveesector zijn vele van u samen aan het inventariseren welke aanpassingen gedaan moeten worden om aan de criteria voor 1 ster BLk Vleeskuikens te voldoen. Met name op het gebied van het realiseren van een overdekte uitloop kwamen veel vragen binnen. In samenwerking met de Dierenbescherming is daarom een memo opgesteld met de meest voorkomende vragen en antwoorden over het realiseren van deze uitloop. De memo staat hier online gepubliceerd.

We hopen dat een deel van de vragen voor (toekomstige) 1 ster Vleeskuiken bedrijven met deze memo beantwoord of verduidelijkt worden. Specifieke bedrijfssituaties of vragen met betrekking tot de BLk criteria kunnen altijd worden voorgelegd aan de SBLk via info@sblk.nl.
Bezoek Japanse delegatie
Op woensdag 16 november bezocht een Japanse delegatie de Dierenbescherming om meer te horen over hoe het Beter Leven keurmerk is ontstaan, wat de ontwikkeling is geweest, wat de resultaten zijn en hoe het functioneert. Speciale interesse gold voor het hoogste, integraal duurzame niveau voor leghennen. Daarover heeft men een extra toelichting gekregen van Kipster. Er was veel waardering voor de openheid en de bereidheid om informatie te delen. De werkwijze gericht op verbinding en samenwerking van alle betrokken partijen werd gezien als passend bij de Japanse cultuur. Voor extra vragen of belangstelling kan de Dierenbescherming worden gecontacteerd via gemma.willemsen@dierenbescherming.nl
Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten
Het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten is een samenwerkingsverband tussen partijen uit dierlijke voedselketens en het Ministerie van LNV. Het doel van dit programma is om het marktaandeel van duurzame dierlijke ketens te vergroten door het ontwikkelen en delen van kennis, voorlichting en het wegnemen van belemmeringen voor verduurzaming. Ketens die via de markt aan verduurzaming werken kunnen vanuit het marktprogramma worden ondersteund. Op de vernieuwde website is informatie te vinden over het doel van het marktprogramma, ketenkennisdialogen en de lopende projecten. 
Deltaplan Veehouderij Event

De veehouderijsector staat voor een grote transitie. Het is belangrijk dat binnen deze transitie dierenwelzijn ook wordt meegenomen. Benieuwd hoe een duurzame én diervriendelijkere veehouderij gerealiseerd kan worden? Kom dan op 28 februari 2023 naar het Deltaplan Veehouderij Event van de Dierenbescherming en laat je inspireren door voorbeelden van win-win-win oplossingen voor boer, dier en milieu. Deze dag zullen er inspirerende sprekers komen (o.a. hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen Imke de Boer en Gé Backus van Connecting Agri&Food), is er ruimte voor gesprek en worden de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.
Locatie: Inspyrium in Cuijk
Datum: 28 februari van 10-17u
Aanmelden kan vanaf nu hier
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de Deltaplan Veehouderij nieuwsbrief.
Aanvullende besluiten en interpretaties
De Dierenbescherming heeft een aantal aanvullende besluiten en interpretaties vastgesteld. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan de opname in de vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.
Er zijn aanvullende besluiten en interpretaties genomen op de volgende criteria:
 • BLk Varkens: AG08d Begeleiding door varkensspecialist bij te hoog antibioticagebruik (toevoeging) 
 • BLk Varkens: Z09.1, Z09.2, Z09.1 en V01B Groepshuisvesting
 • BLk Kalkoenen: H1 Bezettingsdichtheid
 • BLk Melkrunderen: H29a Loopgang ligboxen (kleinere rassen)
De volledige aanvullende besluiten en interpretaties zijn te vinden op onze website
Kostendoorberekening 2023 

De nieuwe kostendoorberekening 2023 is te vinden via onze website.

.

Namens de Stichting Beter Leven keurmerk en de Dierenbescherming een heel mooi en gezond 2023 gewenst!